Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
препивам - препиваш, несв. и препия, св. Пия повече, отколкото трябва или отколкото мога да понеса.
препинателен - препинателна, препинателно, мн. препинателни, прил. • Препинателен знак. Спец. Знак, който служи за отделяне на синтактични констр...
препирам се - препираш се, несв.; с кого. Водя препирня; карам се, споря.
препирня - мн. препирни, ж. Разговор, в който никой не отстъпва от позициите си и не приема мнението на на другите по определен въпрос; спор,...
препис - мн. преписи, (два) преписа, м. Преписан текст — обикновено на документ или на част от документ. Препис на диплома.
преписвам - преписваш, несв. и препиша, св. 1. Какво. Пиша дословно същото отново, на ново място. Преписвам задачата на чисто. 2. Какво. Правя...
преписвач - мн. преписвачи, м. Човек, който преписва от друг или от нещо друго.
преписвачка - мн. преписвачки, ж. Жена преписвач.
преписка - мн. преписки, ж. Размяна на писма, обикновено служебни, както и самите писма.
препитавам се - препитаваш се, несв. Прехранвам се, издържам се. Препитавам се от уроци.
препитам - препиташ, св. — вж. препитвам.
препитание - само. ед. Прехрана.
препитвам - препитваш, несв. и препитам, св.; кого. Задавам различни въпроси на различни хора върху един и същ учебен материал. Препитвам учен...
препиша - препишеш, мин. св. преписах, мин. прич. преписал, се. — вж. преписвам.
препия - препиеш, мин. св. препих, мин. прич. препил, св. — вж. препивам.
преплета - преплетеш, мин. св. преплетох, мин. прич. преплел, св. — вж. преплитам.
преплитам - преплиташ, несв. и преплета, св.; какво. 1. Разплитам и плета отново същото или със същия материал. Преплитам шал. 2. Заплитам, вп...
преплувам - преплуваш, св.; какво. Преодолявам разстояние чрез плуване.
преподавам - преподаваш, несв. и преподам, св.; какво. Предавам учебна материя, водя занятия по учебна дисциплина. Преподавам законите на Нютон...
преподавател - преподавателят, преподавателя, мн. преподаватели, м. Човек, който преподава.
преподавателка - мн. преподавателки, ж. Жена преподавател.
преподам - преподадеш, мин. св. преподадох, мин. прич. преподал, св. — вж. преподавам.
преподобен - преподобна, преподобно, мн. преподобни, прил. Определение към светци от по-долен ранг.
преподобие - мн. преподобия, ср. Обръщение към висше духовно лице. Ваше преподобие.
препокривам - препокриваш, несв. и препокрия, св.; какво. Слагам нов покрив.
препокрия - препокриеш, мин. св. препокрих, мин. прич. препокрил, св. — вж. препокривам.
преполовя - преполовиш, мин. св. преполових, мин. прич. преполовил, св. — вж. преполовявам.
преполовявам - преполовяваш, несв. и преполовя, св.; какво. 1. Правя нещо да стане на две половини. 2. Преминавам половината на нещо. Преполови...
препоръка - мн. препоръки, ж. 1. Съвет да се направи нещо или похвала на нещо. Твоята препоръка е закон за мен. 2. Положителни сведения за няк...
препоръчам - препоръчаш, св. — вж. препоръчвам.
препоръчан - препоръчана, препоръчано, мн. препоръчани, прил. 1. Който е предписан или похвален. Препоръчана книга. 2. В пощенските услуги — пр...
препоръчвам - препоръчваш, несв. и препоръчам, св.; кого/какво, на кого. Давам препоръка. — препоръчвам се/препоръчам се. Остар. Представям се.
препоръчителен - препоръчителна, препоръчително, мн. препоръчителни, прил. 1. Който съдържа препоръка. Препоръчително писмо. 2. Който се препоръчва...
преправя - преправиш, мин. св. преправих, мин. прич. преправил, св. — вж. преправям.
преправям - преправяш, яесв. и преправя, св.; какво. 1. Развалям нещо старо и правя отново същия предмет по различен начин. Преправям рокля. 2...
препразвам - препразваш, несв. и препразня, св.; какво. Изпразвам един съд като прехвърлям съдържанието му в друг. Препразвам чанта.
препразня - препразниш, мин. св. препразних, мин. прич. препразнил, св. — вж. препразвам.
препратка - мн. препратки, ж. 1. Само ед. Препращане. 2. Бележка в книга, с която се препраща към друг пасаж, друга книга и т. н.
препратя - препратиш, мин. св. препратих, мин. прич. препратил, св. — вж. препращам.
препращам - препращаш, несв. и препратя, св. 1. Какво/кого. Пращам на друго място, като служа за посредник (между подателя и получателя). Преп...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: