Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква С
становище - мн. становища, ср. Разбиране на определен проблем; мнение, схващане, гледище, позиция, възглед. Имат различни становища по проблем...
станция - мн. станции, ж. 1. Учреждение, предприятие за обслужване на населението в различни области на живота. Метеорологична станция. Орби...
стапям - стапяш, несв. Стопявам.
стар - стара, старо, мн. стари, прил. 1. Който е преминал активната си възраст; възрастен. Стара жена. 2. Старчески. Видяха старите му оч...
старание - мн. старания, ср. Желание това, което се прави, да бъде направено както трябва; усърдие, прилежание. В писането полагаме голямо ст...
старателен - старателна, старателно, мн. старателни, прил. 1. Който проявява старание. Старателно дете. 2. Който е проява на старание. Старател...
старая се - стараеш се, мин. св. старах се, мин. прич. старал се, несв. Проявявам старание; мъча се, стремя се, внимавам. Старая се да уча доб...
старец - мн. старци, м. 1. Стар, възрастен човек. Белокоси старци. 2. Прен. Жарг. Баща. Моят старец не иска и да чуе. // прил. старчески, с...
старея - старееш, мин. св. старях, мин. прич. старял, несв. Постепенно остарявам. С всеки ден стареем.
старик - само ед. Старец, дядо.
старина - мн. старини, ж. 1. Обикн. мн. Старост. Живея до дълбоки старини. 2. Отдавна отминало време; античност. Българската старина не е до...
старинен - старинна, старинно, мн. старинни, прил. 1. Който се отнася до отдавна минали времена и затова е ценен и има висока стойност; древе...
старица - мн. старици, ж. Стара жена, баба.
старо- - Първа съставна част на сложни думи със значение стар, отдавнашен, някогашен, напр. старогръцки, староеврейски, староруски, старобъ...
старобългарски - старобългарска, старобългарско, мн. старобългарски, прил. Който се отнася към началото на държавата и на писмеността ни. Старобълг...
стародавен - стародавна, стародавно, мн. стародавни, прил. Остар. Старинен, старовремски, отдавнашен. Стародавна традиция.
старолик - старолика, старолико, мн. старолики, прил. Който в лицето изглежда по-стар от възрастта си. Старолика жена.
старомоден - старомодна, старомодно, мн. старомодни, прил. 1. За облекло, обувки, аксесоари — който е от стара, отминала мода. Старомодна дреха...
старопечатен - старопечатна, старопечатно, мн. старопечатни, прил. Който се отнася към началото на книгопечатането. Старопечатен шрифт.
старопиталище - мн. старопиталища, ср. Обществено заведение за прютяване на изоставени и немощни стари хора. // прил. старопиталищен, старопиталищ...
старопланински - старопланинска, старопланинско, мн. старопланински, прил. Който се отнася до Стара планина. Старопланинска река. Старопланински во...
старт - стартът, старта, мн. стартове, (два) старта, м. 1. Начало на спортно състезание. Даден е стартът на маратона. 2. Място, черта, лин...
стартирам - стартираш, несв. и св. 1. В спортно състезание - тръгвам, отделям се, потеглям от старта, като по такъв начин поставям начало на с...
старши - старша, старшо, мн. старши, прил. 1. Който е с по-висок чин в служебната йерархия. Старши асистент. Старши преподавател. Старши оф...
старшинство - само ед. Положение на старши (в 1 знач.). Подреждат се по старшинство.
статив - мн. стативи, (два) статива, м. Приспособление за поставяне на уреди, апарати, музикални ноти и др.; стойка, подпора, поставка. Пос...
статика - само ед. Спец. Във физиката — дял от механиката, в който се разглеждат законите за равновесие на телата.
статист - мн. статисти, м. 1. Човек, който участва в масовите сцени на театрални или филмови постановки. Млади статисти. 2. Разг. Пренебр. Л...
статистик - мн. статистици, м. Специалист по статистика.
статистика - мн. статистики, ж. 1. Спец. Само ед. Наука, която следи количествените промени, които настъпват в социалния, политическия, икономи...
статистичка - мн. статистички, ж. Жена статистик.
статистка - мн. статистки, ж. Жена статист.
статичен - статична, статично, мн. статични, прил. Който се намира в състояние на спокойствие, покой, застой; неподвижен. Статична картина. /...
статически - статическа, статическо, мн. статически, прил. Статичен.
статия - мн. статии, ж. 1. Сравнително кратко научно или публицистично съчинение по определен проблем, отпечатано във вестник, списание и д...
статуетка - мн. статуетки, ж. Малка статуя, обикн. предназначена за поставяне във витрина. Статуетката на "Златния Орфей".
статукво - само ед. Спец. Трайно установено положение в обществото; липса на промени. Няма изгледи статуквото на Балканите да се запази.
статус - само ед. Положение, състояние. Висок обществен статус. Подобрявам статуса. Имам статус. Придобивам статус.
статут - само ед. 1. Устав, правилник. 2. Положение, статус.
статуя - мн. статуи, ж. Обемно художествено произведение, изсечено от мрамор, камък, издялано от дърво или отлято, което обикн. представляв...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: