Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
огнестрелен - огнестрелна, огнестрелно, мн. огнестрелни, прил. 1. Който стреля чрез взривяващи се вещества. Огнестрелно оръжие. 2. Който е причи...
огнеупорен - огнеупорна, огнеупорно, мн. огнеупорни, прил. Който може да издържи на високи температури; който не се запалва или топи, не се раз...
огниво - мн. огнива, ср. Метален или каменен къс, чрез който с прахан се пали огън от кремък.
огнище - мн. огнища, ср. 1. Място, където се пали огън. Пламъкът на огнището осветяваше цялата стая. 2. Прен. Бащин дом, родна къща. 3. Пре...
огняр - огнярят, огняря, мн. огняри, м. Работник, който поддържа огъня в локомотив, в парова централа и др. // прил. огнярски, огнярска, о...
оголвам - оголваш, несв. и оголя, св. 1. Какво. Събличам до голо, откривам голо място. Оголвам тялото си. 2. Какво. Откривам, показвам; изпр...
оголея - оголееш, мин. св. оголях, мин. прич. оголял, св. — вж. оголявам.
оголя - оголиш, мин. св. оголих, мин. прич. оголил, св. — вж. оголвам.
оголявам - оголяваш, несв, и оголея, св. 1. Ставам гол, без облекло или покритие. Дърветата оголяха. 2. Прен. Осиромашавам, обеднявам.
огорча - огорчиш, мин. св. огорчих, мин. прич. огорчил, св. - вж. огорчавам.
огорчавам - огорчаваш, несв. и огорча, св.; кого. Причинявам огорчение, наскърбявам. Грубостта му я огорчи. — огорчавам се/огорча се. Изпитвам...
огорчение - мн. огорчения, ср. Неприятност, мъка, душевна болка, обида.
ограбвам - ограбваш, несв. и ограбя, св.; какво/кого. Грабя много, докрай; обирам. Ограбиха банката.
ограбя - ограбиш, мин. св. ограбих, мин. прич. ограбил, св. — вж. ограбвам.
ограда - мн. огради, ж. Съоръжение, издигнато около нещо, за да го предпазва. Около къщата се издигаше висока каменна ограда.
оградя - оградиш, мин. св. оградих, мин. прич. оградил, св. — вж. ограждам.
ограждам - ограждаш, несв. и оградя, св. 1. Какво. Поставям ограда около нещо. Оградих двора с тел. 2. Какво. Поставям знак около нещо. Оград...
огражданя се - огражданиш се, мин. св. огражданих се, мин. прич. огражданил се, св. — вж. огражданявам се.
огражданявам се - огражданяваш се, несв. и огражданя се, св. Разг. 1. Ставам гражданин, заживявам в град. 2. Повеждам съобразен с градските норми жи...
ограмотя - ограмотиш, мин. св. ограмотих, мин. прич. ограмотил, св. - вж. ограмотявам.
ограмотявам - ограмотяваш, несв. и ограмотя, св.; кого. Правя грамотен. — ограмотявам се/ ограмотя се. Ставам грамотен.
огранича - ограничиш, мин. св. ограничих, мин. прич. ограничил, св. — вж. ограничавам.
ограничавам - ограничаваш, несв. и огранича, св. 1. Какво. Поставям граница на нещо. Ограничихме престоя си, за да не затрудняваме домакините. 2...
ограничен - ограничена, ограничено, мн. ограничени, прил. 1. Който е с определени граници, с ограничения. 2. Прен. Незначителен, неголям. Огра...
ограничение - мн. ограничения, ср. 1. Ограничаване. 2. Правило, норма, които ограничават някакви действия.
ограничителен - ограничителна, ограничително, мн. ограничителни, прил. Който налага ограничения. Ограничителни действия. Ограничителна пътна марки...
огрев - само ед. Топливо. Дърва за огрев.
огрея - огрееш, мин. св. огрях, мин. прич. огрял, св. — вж. огрявам.
огрибка - мн. огрибки, ж. Желязно приспособление за остъргване на нощви или загорели части от хляба.
огриза - огризеш, мин. св. огризах, мин. прич. огризал, св. - вж. огризвам.
огризвам - огризваш, несв. и огриза, св.; какво. 1. С гризане дояждам нещо. 2. Гриза по повърхността.
огризка - мн. огризки, ж. Остатък от нещо гризано. На масата имаше огризки от снощната вечеря.
огромен - огромна, огромно, мн. огромни, прил. 1. Много голям по размери, грамаден. Огромна сграда. 2. Много голям по сила, по степен, по зн...
огрубея - огрубееш, мин. св. огрубях, мин. прич. огрубял, св. — вж. огрубявам.
огрубя - огрубиш, мин. св. огрубих, мин. прич. огрубил, св. — вж. огрубявам.
огрубявам - огрубяваш и огрубея, св. Ставам груб, загрубявам.
огрявам - огряваш, несв. и огрея, св. 1. Какво/кого. Осветявам, стоплям. Слънцето огря поляната. 2. Какво. Нагрявам, стоплям. Огря ръцете си...
огъвам - огъваш, несв. и огъна, св.; какво. Извивам, превивам. Огъна желязото с голи ръце. — огъвам се/огъна се. 1. Извивам се, прегъвам се...
огън - огънят, огъня, мн. огньове, (два) огъня, м. 1. Обикн. ед. Нагорещени светещи газове, появяващи се при горене; пламък. Силен огън. ...
огърлие - мн. огърлия, ср. Платка, която се пришива върху дреха около гърлото.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: