Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква О
обменям - обменяш, несв. и обменя, св. 1. Какво/ кого. Разменям едно за равностойно друго. Обменям левове за марки. 2. Прен. Споделям, разме...
обмисля - обмислиш, мин. св. обмислих, мин. прич. обмислил, св. — вж. обмислям.
обмислям - обмисляш, несв. и обмисля, св.; какво. Сериозно и внимателно мисля върху нещо; премислям, обсъждам. Обмислям добре проекта.
обмитя - обмитиш, мин. св. обмитих, мин. прич. обмитил, св. — вж. обмитявам.
обмитявам - обмитяваш, несв. и обмитя, св.; какво. Определям мито за преминаващи границата стоки.
обмяна - мн. обмени, ж. 1. Даване на един предмет срещу други. Пункт за обмяна на злато. 2. Споделяне, размяна. Обмяна на идеи. • Обмяна на...
обнадеждавам - обнадеждаваш, несв. и обнадеждя, св.; кого. Давам надежда на някого. Надмощието им ги обнадежди. — обнадеждявам се/ обнадеждя се. ...
обнадеждя - обнадеждиш, мин. св. обнадеждих, мин. прич. обнадеждил, св. — вж. обнадеждавам.
обнародвам - обнародваш, несв.; какво. Правя нещо известно на всички; разгласявам, публикувам. Всички ежедневници обнародват приетия вчера указ...
обновител - обновителят, обновителя, мн. обновители, м. Лице, което внася нещо ново, което обновява.
обновителен - обновителна, обновително, мн. обновителни, прил. Който обновява. Обновителни процеси.
обновителка - мн. обновителки, ж. Жена обновител.
обновление - само ед. Промяна, която е свързана с привнасяне на нещо ново.
обновя - обновиш, мин. св. обнових, мин. прич. обновил, св. — вж. обновявам.
обновявам - обновяваш, несв. и обновя св.; какво. Променям нещо, като заменям остарели неща с нови. Театърът обнови репертоара си.
обноска - мн. обноски, ж. Обикн. мн. Начин на поведение, на общуване с други хора. По обноските му разбираш, че е интелигентен човек.
обобщавам - обобщаваш, несв. и обобщя, св.; какво. 1. Правя извод, който изразява основните резултати от наблюдения, процеси и др. Обобщи мисл...
обобщение - мн. обобщения, ср. Извод, направен въз основа на някакви факти. Философско обобщение.
обобществя - обобществиш, мин. св. обобществих, мин. прич. обобществил, св. — вж. обобществявам.
обобществявам - обобществяваш, несв. и обобществя, св.; какво. Правя нещо обществена собственост; национализирам. Обобществявам производството.
обобщя - обобщиш, мин. св. обобщих, мин. прич. обобщил, св. — вж. обобщавам.
обогатя - обогатиш, мин. св. обогатих, мин. прич. обогатил, св. — вж. обогатявам.
обогатявам - обогатяваш, несв. и обогатя, св. 1. Кого/какво. Правя по-богат. Обогатявам езика си. 2. Какво. Повишавам ценността на нещо, като в...
ободрителен - ободрителна, ободрително, мн. ободрителни, прил. Който ободрява. Ободрително съобщение. Ободрителни напитки.
ободря - ободриш, мин. св. ободрих, мин. прич. ободрил, св. — вж. ободрявам.
ободрявам - ободряваш, несв. и ободря, св.; кого. Вдъхвам бодрост, повишавам настроението; насърчавам. Думите му я ободриха.
обожавам - обожаваш, несв. 1. Кого/какво. Изпитвам силна обич към някого или нещо, прекланям се пред нещо. Обожава децата си. 2. Прен. Какво....
обожаем - обожаема, обожаемо, мн. обожаеми, прил. Който е обичан много силно.
обожател - обожателят, обожателя, мн. обожатели, м. Човек, който обожава някого или нещо; поклонник, ценител. Той не познаваше всичките обожа...
обожателка - мн. обожателки, ж. Жена обожател.
обожествя - обожествиш, мин. св. обожествих, мин. прич. обожествил, св. — вж. обожествявам.
обожествявам - обожествяваш, несв. и обожествя, св.; какво/кого. Смятам нещо за притежаващо свръхестествени сили; боготворя. Славяните обожествяв...
обоз - мн. обози, (два) обоза, м. Група превозни средства, с които се прекарват храни, боеприпаси и др. за войската. // прил. обозен, обо...
обознача - обозначиш, мин. св. обозначих, мин. прич. обозначил, св. — вж. обозначавам.
обозначавам - обозначаваш, несв. и обознача, св.; какво. Поставям знак, с който показвам нещо; отбелязвам. Обозначи местонахождението си върху к...
обозначение - мн. обозначения, ср. Поставен върху нещо знак.
обозрение - само ед. Преглед, обзор.
обоист - мн. обоисти, м. Музикант, който свири на обой.
обоистка - мн. обоистки, ж. Жена обоист.
обой - обоят, обоя, мн. обои, (два) обоя, ср. Дървен духов музикален инструмент с двойна тръстикова пластинка и характерен носов тембър.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: