Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Н
нееднороден - нееднородна, нееднородно, мн. нееднородни, прил. Който не е напълно еднороден, слабо разнороден. Нееднородна смес.
неестествен - неестествена, неестествено, мн. неестествени, прил. Който не е естествен; престорен, пресилен, необичаен. Неестествена усмивка.
неестествено - нареч. 1. Престорено, пресилено. Смее се неестествено. 2. Необичайно, ненормално. Неестествено руса коса.
нежа - нежиш, мин. св. нежих, мин. прич. нежил, несв.; какво/ кого. Изнежвам. — нежа се. Държа се нежно, любезнича.
нежелан - нежелана, нежелано, мн. нежелани, прил. Който не е желан. Нежелани посетители.
нежелание - само ед. Липса на желание. Уча с нежелание.
нежелателен - нежелателна, нежелателно, мн. нежелателни, прил. 1. За който няма основания да бъде желан; неподходящ. Нежелателни разходи. 2. Неп...
нежен - нежна, нежно, мн. нежни, прил. 1. Който проявява обич, любов, грижа; ласкав, любезен. Нежна майка. 2. Не груб; приятен, крехък. Не...
неженен - неженена, неженено, мн. неженени, прил. 1. Който не е женен. 2. Който не е сключил брак.
нежнича - нежничиш, мин. св. нежничих, мин. прич. нежничил, несв. Държа се прекалено нежно с някого.
незабавен - незабавна, незабавно, мн. незабавни, прил. Който става без бавене; бърз, скорошен. Незабавен отговор. Незабавна намеса.
незабавно - нареч. Веднага, бързо, без отлагане. Незабавно трябва да отидеш на лекар.
незабележим - незабележима, незабележимо, мн. незабележими, прил. 1. Който не се забелязва лесно. Незабележима разлика. 2. Незначителен, който н...
незабелязан - незабелязана, незабелязано, мн. незабелязани, прил. 1. Който не е забелязан, не е открит. Незабелязана грешка. 2. Който не прави в...
незабравим - незабравима, незабравимо, мн. незабравими, прил. Който не може да се забрави; паметен с нещо. Незабравима среща.
незабравка - мн. незабравки, ж. Полско тревисто цвете с дребни светлосини цветове.
незавиден - незавидна, незавидно, мн. незавидни, прил. На който няма за какво да се завижда; лош, непривлекателен, жалък. В незавидно положени...
независим - независима, независимо, мн. независими, прил. 1. Самостоятелен, свободен, който не е подчинен. Независима страна. 2. Който проявяв...
независимо - нареч. Свободно, самостоятелно. • Независимо от. Предлог. Без да се взема под внимание; въпреки, извън зависимостта от нещо. Незав...
незадоволен - незадоволена, незадоволено, мн. незадоволени, прил. Който не се е задоволил от/с нещо. // същ. незадоволеност, незадоволеността, ж...
незадоволителен - незадоволителна, незадоволително, мн. незадоволителни, прил. Който не задоволява определени изисквания, недостатъчен. Незадоволите...
незадължителен - незадължителна, незадължително, мн. незадължителни, прил. Който не е задължителен, който може да не се извърши. Проявите са с неза...
незаконен - незаконна, незаконно, мн. незаконни, прил. 1. Противозаконен; който не е съобразен със закона или го нарушава. Незаконно деяние. 2...
незаконороден - незаконородена, незаконородено, мн. незаконородени, прил. Който е роден от неузаконен брак: извънбрачен. Незаконороден син.
незаличим - незаличима, незаличимо, мн. незаличими, прил. Който не може да се заличи; траен, вечен. Незаличими следи. Незаличим спомен.
незаменим - незаменима, незаменимо, мн. незаменими, прил. Който не може да се замени с нищо; много необходим, безценен. Незаменим работник. Не...
незапомнен - незапомнена, незапомнено, мн. незапомнени, прил. 1. Какъвто никой не си спомня да е имало. Незапомнено наводнение. 2. За време — м...
незаслужен - незаслужена, незаслужено, мн. незаслужени, прил. 1. Който е получен без заслуги. Незаслужена награда. 2. Който е получен без вина....
незасъхнал - незасъхнала, незасъхнало, мн. незасъхнали, прил. Който не е засъхнал напълно. Незасъхнало лепило. • Незасъхнали сълзи. Скорошна тъ...
незван - незвана, незвано, мн. незвани, прил. Който се явява, без да е поканен; невикан, неканен. Незвани гости.
нездрав - нездрава, нездраво, мн. нездрави, прил. 1. Който не е напълно здрав; болнав. Нездрав вид. 2. Прен. Който е вреден за здравето. Нез...
неземен - неземна, неземно, мн. неземни, прил. Необичаен, изключителен, свръхестествен. Неземна красота. Неземна сила.
незлобив - незлобива, незлобиво, мн. незлобиви, прил. Който не проявява злоба; добродушен, беззлобен. Незлобива душа. // същ. незлобивост, не...
незлоблив - незлоблива, незлобливо, мн. незлобливи, прил. Незлобив.
незнаен - незнайна, незнайно, мн. незнайни, прил. Който не се знае, неизвестен, таен. Живее в незнайно място. Незнайна сила.
незнание - мн. незнания, ср. Липса на знание поради недоученост или неосведоменост. По незнание е пропуснал да дойде на срещата.
незначителен - незначителна, незначително, мн. незначителни, прил. 1. Твърде малък, неголям. Незначителен напредък. Незначителен разход. 2. Несъщ...
незрял - незряла, незряло, мн. незрели, прил. 1. Който не е узрял; зелен. Незрели ябълки. 2. Прен. Млад, неопитен. 3. Прен. Необмислен, нед...
неи - и ней лично мест. Остар. На нея.
неизбежен - неизбежна, неизбежно, мн. неизбежни, прил. Който не може да се избегне или предотврати. Неизбежен край. // същ. неизбежност, неизб...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: