Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
антенатален - (нлат. antenatalis по лат. ante 'преди' + natalis 'рожден')Мед. Отнасящ се до състоянието преди раждането.
антиклимакс - (нем. Antiklimax по анти- + гр. klimax 'стълба')Литер. Фигура, при която думите се подреждат в низходяща смислова градац...
антиклинала - (нем. Antiklinale по анти- + гр. klino 'навеждам')Геол. Гънка от земните пластове, издадена нагоре; седло. Противоп. син...
антиморален - (по анти- + морален)Книж. Противонравствен.
антинеутрон - (англ. antineutron по анти- + неутрон)Физ. Неутрална елементарна частица с маса, равна на тази на неутрона, без електрически товар...
антипапизъм - (фр. antipapisme по анти- + папизъм)Рел. Религиозно и обществено течение, което е против папската власт.
антипиретик - (нлат. anti-pyreticum по анти- + гр. pyretos 'треска')Фарм. Лечебно средство за понижаване на температурата.// Прил. ант...
антироялист - (по анти- + роялист)Полит. Противник на роялизма.// Прил. антироялистичен и антироялистически.
антифермент - (по анти- + фермент)Хим. Вещество, което спира ферментацията.
антихуманен - (по анти- + хуманен)Книж. Нечовешки.
антиципация - (лат. anticipatio 'предварително взето') Книж.1. Предугаждане на събития, явления и др.2. Преждевременно настъпване на с...
апериодичен - (по а- + периодичен)Книж. Непериодичен.
аплодисмент - (фр. applaudissement)Ръкопляскане.
апологетика - (гр. apologetike)1. Книж. Оправдание или защита на някое учение.2. Църк. Богословска дисциплина за защита на християнската религия...
апостериори - (лат. a posteriori)Филос. Въз основа на опита, на фактите. Противоп. априори.// Прил. апостериорен.
апотропичен - (от гр. apotrope 'отклоняване, отблъскване')Език. За име или дума - имащ магическа сила да отблъсква злото.
апроприация - (фр. appropriation от лат. appropriate)Книж. Присвояване, завладяване.
арахнология - (по гр. arachne 'паяк' + -логия)Зоол. Дял от зоологията, изучаващ паяците и паякообразните.
археография - (по архео- + гр. grapho 'пиша')Спомагателна историческа дисциплина, която се занимава със събиране, описване и издаване ...
археозойски - (по архео- + гр .zoon 'живот')Геол. Който се отнася към най-старите геологически образувания с признаци на живот или към...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: