Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

----------- - Намерени са 2048 думи от търсенето
агрикултура - (лат. agricultura от ager 'нива' + cultura 'обработване')Земеделие, селско стопанство.
адвербиален - (лат. adverbialis по ad 'при' + verbum 'глагол')Грам. Който има качества на наречие.
адмиралство - Звание на адмирал.
аеротерапия - (фр. aerotherapie по аеро- + терапия)Мед. Лечение чрез излагане на тялото на открито за укрепване на организма.
активизация - (лат. activisatio 'задействане')Засилване или подбуждане на дейността.// Същ. активизирам и активирам.
актинология - (по актино- + -логия)Физ. Дял от физиката, който изучава различните излъчвания.
акцелератор - (нем. Akzelerator по лат. accelero 'ускорявам')1. Техн. Лост с педал за увеличаване или намаляване скоростта на мотор.2....
акцелерация - (лат. acceleratio)1. Техн. Ускорение.2. Ранно развитие на деца и юноши.
александрин - (фр. (vers) alexandrin)Литер. Александрийски стих.
александрит - (по собств. Александър I, руски император + -ит)Минер. Скъпоценен камък, вид берил, чийто зелен цвят се вижда виолетов на изкустве...
алиментация - и алимент (нлат. alimentatio по лат. alimentum 'храна') Юр.1. Издръжка на нетрудоспособни лица от семейството.2. Задълже...
алкалоземен - (по фр. alcali 'алкали' + земен)Хим. Само в съчет. алкалоземни метали - елементите калций, стронций, барий и радий.
алопластика - (по гр. alios 'друг' + plastike 'скулптиране')Мед. Хирургическа операция със замяна на орган или част от него ...
амелиорация - (фр. amelioration по лат. melior 'по-добър')Агр. Подобрение.// Прил. амелиоративен.
ампелология - (по гр. ampelos 'лоза' + -логия)Бот. Наука за лозите; лозарство.
анабаптизъм - (нем. Anabaptismus по гр. anabaptismos 'второ кръщение' + -изъм)Ист. Социално-религиозно движение, произлязло от протест...
анаеробиоза - (фp.anaerobiose по гр. an 'без' + aer 'въздух' + bios 'живот' + -оза)Биол. Живот без свободен кислор...
анафродизия - (фр. anaphrodisie, нем. anaphrodisie от гр. anaphrodisia по ан- + гр. Aphrodite 'Афродита')Книж. Липса на полова възбуди...
анизотропия - (фр. anisotropic по гр. anisos 'нееднакъв' + -тропия)1. Физ. Нееднаквост на свойствата на едно вещество във всички посок...
антедатирам - (нем. antedatieren по лат. ante 'преди' + нем. datieren 'датирам')Поставям на документ по-стара дата.// Същ. а...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: