Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------- - Намерени са 5059 думи от търсенето
абдомен - (лат. abdomen)Мед. Корем.// Прил. абдоминален.
аблатив - (лат. ablativus 'отнемащ')Грам. Падеж, изразяващ отношение на отделяне, средство, причина, място и др.// Прил. аблативен...
аблация - (лат. ablatio 'отнемане')1. Геол. Свличане, отмиване на скална повърхност.2. Намаляване на снежната или ледената покривк...
абордаж - (фр. abordage)Мор. Прехвърляне от своя на неприятелски кораб при сражение.// Прил. абордажен.
абразив - (фр. abrasifwo лат. abra-sivus 'изстъргващ')Техн. Много твърдо вещество, често прахообразно, с което се изстъргва, полир...
абразия - (лат. abrasio 'остъргване')1. Мед. Изстъргване на заболяла тъкан.2. Геол. Разрушаване на бреговата линия от морските въл...
абсолют - (лат. absolutus 'съвършен, пълен, неограничен')Филос. Вечната, неизменна, безкрайна първопричина на вселената, която е с...
авалист - (по авал + -ист)Фин. Лицето или учреждението, което дава авал.
авокадо - (исп. avocado, avogado от амер. исп. aguacate, което от ацт.)Бот. Тропическо дърво и плодът му - едър, зелен, с вкус на краве масл...
адамлък - (тур. adamlik) Ост.1. Човещина.2. Отделение за мъже в турска къща.
адаптер - (нем. Adapter от англ. adapter)Физ. Устройство за съгласуване на схеми с различни скорости на протичащите в тях електрически проце...
адаптор - (по лат. adapto 'приспособявам') Физ.1. Електромагнитен уред за възпроизвеждане на звукови записи.2. Приспособление, кое...
аденоид - (по аден- + -оид)Мед. Болезнен израстък в носно-гърлената кухина - лимфатичен възел; трета сливица.// Прил. аденоиден.
адикция - (англ. addiction)Книж. Робуване на вредни навици.
адипоза - (лат. adiposis по лат. adeps, adipis 'тлъстина, мас' + оза)Мед. Затлъстяване.// Прил. адипозен.
адстрат - (нем. Adstrat)Език. Език на пришълци, който е оказал влияние върху езика на местните жители и се е съхранил като малцинствен език.
адхезия - (по лат. adhaesio 'прилепване')Физ. Хим. Сила на привличане между молекулите на твърди, течни или газообразни вещества, ...
аерация - (фр. aeration по гр. аеr 'въздух')Книж. 1. Проветряване.2. Мед. Въздухолечение чрез дишане на открито.//Прил. аерационен...
аеробус - (фр. aerobus по аеро- + лат. (omni)bus 'за всички')Транспортен свръхзвуков самолет за 400—500 пътници.// Прил. аеробусен...
ажиотаж - (фр. agiotage по ит. aggio 'ажио')Фин. Изкуствено понижаване или повишаване цената на борсови ценни книжа със спекулатив...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: