Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
избирам - избираш, несв. и избера, св. 1. Какво/ кого. Вземам, отделям, предпочитам между две/двама или между повече. Избрах най-хубавото па...
избирател - избирателят, избирателя, мн. избиратели, м. Лице, което може да гласува или гласува при избори. Голям процент от избирателите не о...
избирателен - избирателна, избирателно, мн. избирателни, прил. 1. Който се отнася до избори или до избирател. Избирателна урна. Избирателни спис...
избирателка - мн. избирателки, ж. Жена избирател.
избистря - избистриш, мин. св. избистрих, мин. прич. избистрил, св. — вж. избистрям.
избистрям - избистряш, несв. и избистря, св.; какво. 1. Правя бистър, прозрачен. Избистрям сместа. Избистрям виното. 2. Правя светъл, чист, яс...
избия - избиеш, мин. св. избих, мин. прич. избил, св. — вж. избивам.
избледнея - избледнееш, мин. св. избледнях, мин. прич. избледнял, св. — вж. избледнявам.
избледнявам - избледняваш, несв. и избледнея, св. 1. Ставам бледен или блед. Лицето му избледня. Цветята на роклята са избледнели. 2. Прен. За с...
изблейвам - изблейваш, несв. и изблея, св. Блейвам един път или няколко пъти по веднъж. Овцата изблейваше от време на време.
изблея - изблееш, мин. св. изблях и изблеях, мин. прич. изблял и изблеял, св. — вж. изблейвам.
изближа - изближеш, мин. св. изблизах, мин. прич. изблизал, св. - вж. изблизвам.
изблизвам - изблизваш, несв. и изближа, св.; какво. Ближа докрай. Изблиза една лъжица мед.
изблик - мн. изблици, (два) изблика, м. 1. Само ед. За течност — избликване. 2. Спонтанна проява на силни чувства. В изблик на плач. В избл...
избликвам - избликваш, несв. и избликна, св. 1. За течност — избивам навън с един тласък, внезапно и силно. Водата избликна силно и спря. 2. З...
избликна - избликнеш, мин. св. избликнах, мин. прич. избликнал.— вж. избликвам.
изблъскам - изблъскаш, св. — вж. изблъсквам.
изблъсквам - изблъскваш, несв. и изблъскам, св.; кого/какво. Изкарвам навън с блъскане; избутвам, изтиквам. Хвана го за яката и го изблъска пре...
избода - избодеш, мин. св. избодох, мин. прич. избол, св. — вж. избождам.
избождам - избождаш, несв. и избода, св.; какво. Бода на много места. Избодох си ръцете от розите. • Избодох си очите. Разг. Преуморих си очи...
избор - мн. избори, (два) избора, м. 1. Само ед. Избиране, предпочитане измежду две или повече неща. Правя избор. Одобрявам избор. Не прие...
изборен - изборна, изборно, мн.изборни, прил. Който се отнася до избор или избори (в 4 знач.). Изборна длъжност. Изборна листа.
изборност - изборността, само ед., ж. Принцип на управление и устройство, според който лицата за определени длъжности се избират чрез гласуван...
избран - избрана, избрано, мн. избрани, прил. 1. Когото са избрали (в 1, 2 и 3 знач.). 2. Който се отделя, който превъзхожда другите; отбра...
избраник - мн. избраници, м. 1. Човек, който е избцан чрез гласуване. Народен избраник. 2. Любим мъж. 3. Лице, което се отличава от другите п...
изброя - изброиш, мин. св. изброих, мин. прич. изброил, св. — вж. изброявам.
изброявам - изброяваш, несв. и изброя, св.; какво/ кого. 1. Изказвам по ред, изреждам един по един. Изброявам гостите, които ще дойдат. Изброй...
избръмча - избръмчиш, мин. св. избръмчах, мин. прич. избръмчал, св. — вж. избръмчавам.
избръмчавам - избръмчаваш, несв. и избръмча, св. Бръмвам силно един път или няколко пъти един след друг. На улицата избръмча мотор.
избръсвам - избръсваш, несв. и избръсна, св.; кого/какво. Бръсна докрай; обръсвам. — избръсвам се/избръсна се. Избръсвам себе си.
избръсна - избръснеш, мин. св. избръснах, мин. прич. избръснал, св. — вж. избръсвам.
избудаля се - избудалиш се, мин. св. избудалих се, мин. прич. избудалил се, св. - вж. избудалявам се.
избудалявам се - избудаляваш се, несв. и избудаля се, св. 1. Постъпвам като будала. Избудалих се и му взех по-малко пари. 2. Ставам будала. На тази...
избумтя - избумтиш, мин. св. избумтях, мин. прич. избумтял, св. — вж. избумтявам.
избумтявам - избумтяваш, несв. и избумтя, св. 1. Изведнъж, еднократно издавам бумтене. 2. Казвам нещо със силен като бумтене глас.
избутам - избуташ, св. — вж. избутвам.
избутвам - избутваш, несв. и избутам, св. 1. Какво/кого. Бутам докрай навън или до някъде; изтласквам. Избутвам шкафа до стената. Избутах го ...
избухам - избухаш, св. — вж. избухвам.
избухвам - избухваш, несв. и избухам, св. 1. За птица, машина — бухам изведнъж и кратко. Птицата избуха и млъкна. 2. Върша нещо, като бухвам ...
избухлив - избухлива, избухливо, мн. избухливи, прил. 1. Който по характер е склонен да избухва (в 7 знач.). 2. Който се взривява лесно. Избу...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: