Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква И
инженерство - мн. инженерства, ср. 1. Само ед. Висше техническо образование, подготовка на инженер. 2. Специалност на инженер. Всички инженерств...
инициал - мн. инициали, (два) инициала, м. 1. Първата буква на име, която може да служи при подписване на лицето. На бележката написа само и...
инициатива - мн. инициативи, ж. 1. Идея за някакво действие, ново начинание и осъществяването му. Давам инициатива. 2. Ръководене на някакво де...
инициативен - инициативна, инициативно, мн. инициативни, прил. 1. Който е свързан с инициатива. 2. Който има инициативи; предприемчив, деен. Мно...
инициатор - мн. инициатори, м. Лице, което дава инициатива, идея за осъществяване на нещо.
инициаторка - мн. инициаторки, ж. Жена инициатор.
инкасатор - мн. инкасатори, м. Длъжностно лице, което периодично отчита или/и събира суми, дължими на предприятие или учреждение (за ток, вода...
инкасаторка - мн. инкасаторки, ж. Жена инкасатор.
инкасирам - инкасираш, несв. и св.; какво. Периодично събирам суми, дължими на предприятие или учреждение (за ток, вода и др.).
инкасо - неизм. 1. Спец. В банковото дело — разплащане между лица и организации, при което банката събира сумите по дадени документи (полиц...
инквизирам - инквизираш, несв. и св.; кого. Подлагам на инквизиция, измъчвам.
инквизиция - мн. инквизиции, ж. 1. Истор. Само ед. Съдебно-полицейски орган на Католическата църква през средните векове, който жестоко наказва...
инкогнито - нареч. За известни личности — под чуждо име или като непознат. Министърът ходил на концерта инкогнито. Пътувам инкогнито. • Тера и...
инкриминация - мн. инкриминации, ж. Спец. 1. В правото — обвиняване в престъпление. 2. Обявяване на нещо за престъпно. Инкриминация на книга. Инк...
инкриминирам - инкриминираш, несв. и св.; кого/ какво. Извършвам инкриминация.
инкрустация - мн. инкрустации, ж. 1. Само ед. Приложно изкуство за врязване в повърхност на украса от друг материал. Инкрустация със седеф. 2. С...
инкрустирам - инкрустираш, несв. и св.; какво. Занимавам се с инкрустация (в 1 знач.). // същ. инкрустиране, ср.
инкубатор - мн. инкубатори, (два) инкубатора, м. 1. Апарат за изкуствено люпене на птици; люпилня. Пилета от инкубатор. 2. Прен. Място, благоп...
ино- - Първа съставна част на сложни думи със значение чужд, друг, напр. иноземен, иноплеменен, инороден и др.
иновация - мн. иновации, ж. 1. Нововъведение. 2. Изменение в дадено явление.
иноверец - мн. иноверци, м. Друговерец.
инок - мн. иноци, м. Монах, калугер.
инокиня - мн. инокини, ж. Монахиня, калугерка.
инокулация - само ед. Спец. В медицината — изкуствено заразяване на опитни животни чрез впръскване на заразен материал в тях.
иносказание - мн. иносказания, ср. Използване на изрази със скрит смисъл със стилистична цел.
инсект - мн. инсекти, м. Насекомо.
инсектицид - мн. инсектициди, (два) инсектицида, м. Препарат за унищожаване на вредни насекоми.
инсектология - само ед. Наука за насекомите; ентомология.
инсинуация - мн. инсинуации, ж. 1. Измисляне и разпространяване на клевети. Не може да живее без инсинуации. 2. Клевета, интрига. Последната и ...
инсинуирам - инсинуираш, несв. и св.; какво. Измислям и разпространявам клевети за някого.
инспектирам - инспектираш, несв. и св.; какво/кого. Контролирам подведомствени органи за изпълнение на задължения. Инспектирам училище. Инспекти...
инспектор - мн. инспектори, м. Лице, което инспектира. Финансов инспектор.
инспекторат - мн. инспекторати, (два) инспектората, м. 1. Учреждение, служба за инспектиране. 2. Всички инспектори в учреждение за инспектиране....
инспекция - мн. инспекции, ж. 1. Инспектиране. 2. Учреждение, служба за инспектиране. Данъчна инспекция. 3. Сградата на учреждение за инспекти...
инспиратор - мн. инспиратори, м. 1. Лице, което подбужда, подстрекава за нещо. 2. Спец. В техниката — устройство, което подава въздух, обикн. п...
инспирация - мн. инспирации, ж. 1. Подбуждане, подстрекаване. Убийството е по негова инспирация. 2. В медицината - вдишване.
инспирирам - инспирираш, несв. и св.; какво. 1. Подбуждам, подстрекавам. Инспирирам заговор. 2. За техническо устройство — всмуквам въздух или ...
инсталация - мн. инсталации, ж. 1. Спец. В техниката — система от уреди за извършване на определена работа или процес; съоръжение. Хладилна инс...
инсталирам - инсталираш, несв. и св.; какво. 1. В техниката — монтирам инсталация. 2. Разг. Поставям, монтирам. Инсталирахме мивка в килера. Ин...
инстанция - мн. инстанции, ж. Поредна степен в йерархията на органи или ведомства. Ще се отнеса към по-висша инстанция. Това е последната инст...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: