Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
агалар - (тур. agalar, мн. от aga)Аги, господари (мн.).
агамия - (гр. agamia)1. Биол. Безбрачие.2. Безполово размножаване от част от майчиния организъм.// Прил. агамен и агамичен.
агамогония - (по гр. agamos 'безбрачие' + gonos 'раждане')Биол. Безполово размножаване на низшите организми чрез делене или...
агар-агар - (от малайс.)Хим. Органичен желеобразен продукт, получен от червени водорасли и използван като хранителна среда за микроорганизми в...
агарянец - мн. агарянци.Остар. Неверник турчин. (неодобрително название на турците защото не са християни).
агарянин - мн. агаряни.Агарянец.
агенда - (лат. agenda 'което трябва да се направи')Бележник за вписване на предстоящи задачи.
агент - мн. агенти.1. Предстваител на учреждение, фирма и др., който изпълнява служебни поръчки и действа от името на своята организация.2...
агентство - (по лат. agens, -entis 'действащ')Представителство на учреждение, фирма, което изпълнява поръчките му.
агентура - мн. агентури.Разузнавателна служба или съвкупността от лицата на една разузнавателна служба.// прил. агентурен, агентурна
агенция - мн. агенции.Представителство на учреждение, предприятие, фирма или под.
агио- - (гр. agio-)Първа съставна част на сложни думи със значение 'свят', напр. агиология.
агиографи - (по агио- + -граф)Църк. Жития на светци.
агиография - Вид религиозна литература за живота на провъзгласените от църквата светци.
агитатор - мн. агитатори.Лице, което се занимава с агитация.
агитаторка - мн. агитаторки.Жена агитатор.
агитация - Дейност за политическо или идеологическо въздействие върху обществото или части от него.
агитирам - агитираш.1. Занимавам се с агитация.2. Убеждавам, увещавам.
агитка - мн. агитки.1. Остар. Музикално или литературно произведение с агитационен характер, изпълнявано публично.2. Остар. Кратко печатно ...
агломерат - (по лат. agglomeratus 'навит на кълбо')1.Геол. Неспоена скала, съставена от едри скални и минерални късове, предимно от ...
агломерация - мн. агломерации.1. В металургията - свързване в късове на ситни руди чрез спичането им в металургични пещи.2. Голям градски център...
аглутинация - (лат. agglutinatio 'прилепване')1. Език. Начин на образуване на производни думи и граматични форми чрез механическо прис...
агне - мн. агнета.Рожба на овца.// същ.умал. агънце, мн. агънца.//прил. агнешки.
агнец - само ед.1. Агне което се принаця в жертва.2. Прен. Изкупителна жертва.3. В църквата - кръстово изображение върху нафора.
агностицизъм - (по а- + гр. gnosis 'знание')Философски възглед, който отрича познаваемостта на обективната действителност.
агня се - агниш се, мин. св. агних се.За овца - раждам агне.
агонизирам - агонизираш.В агония съм.
агония - мн. агонии.Предсмъртно състояние на организма; предсмъртни страдания, мъки.
агора - (гр. agora)1. Ист. Народно събрание в др. Гърция.2. Разш. Главен площад в древногръцки град, търговско, обществено и политическо с...
агорафобия - (лат. agoraphobia по гр. agora 'пазар, площад' + -фобия)Мед. Душевно разстройство, изразяващо се в страх пред открито ши...
агравация - (лат. aggravatio по лат. aggravo 'утежнявам, влошавам') Мед.1. Съзнателно преувеличаване на субективни явления.2. Влошав...
аграрен - аграрна, аграрно, мн. аграрни.Който се отнася до земеделието, до селското стопанство. Аграрна политика.
агрегат - мн. агрегати, (два) агрегата.Няколко разнотипни машини или устройства, съединени в едно цяло за съвместна работа. Доилен агрегат./...
агрегация - (фр. agregation от лат. aggregatio) Книж.1. Конкурс във Франция за назначаване на редовни преподаватели в лицей или факултет.2. Фи...
агреже - (фр. agrege)Научна степен във Франция, даваща право да се преподава в лицей или факултет.
агреман - Официално дадено съгласие на една държава да приеме като дипломатически представител лице, предложено от друга държава.
агресивен - агресивна, агресивно, мн.агресивни.1. Който се отнася до агресия.2. Враждебен, нападателен.//същ. агресивност, агресивността.
агресия - само ед.1. Въоръжено нападение на една държава срещу друга с грабителска или завоевателна цел.2. Прен. Настъпление, нападение.
агресор - мн. агресори, (два) агресора.Държава, която осъществява агресия или провежда агресивна политика.
агрикултура - (лат. agricultura от ager 'нива' + cultura 'обработване')Земеделие, селско стопанство.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: