Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
акарида - (лат. acarida от rp.akaris, -idos 'червей')Мед. Кърлеж, причинител на краста.
акация - мн. акации.Бодливо дърво от семейството на пеперудоцветните с бели ароматни цветове; салкъм.// прил. акациев, акциева, акациево, м...
акваланг - мн. акваланги, (два) акваланга, м.Спец. Апарат за дишане под вода.
аквалангист - мн. аквалангисти.Лице което плува с акваланг.
аквамарин - (нем. Aquamarin по лат. aqua 'вода' + marinus 'морски') Минер.1. Синьозеленикав минерал, разновидност на берил...
акварел - мн. акварели, (два) акварела.1. Водна боя за рисуване.2. Картина, нарисувана с водни бои.// прил. акварелен, акварелна, акварелно,...
аквариум - мн. аквариуми, (два) аквариума.Стъклен съд с вода или изкуствен водоем, в който се развъждат риби, водни животни и растения с изсл...
акватинта - (ит. aquatinta от лат. aqua tincta 'оцветена вода')Худ. Гравюра, при която образите се нанасят на лакирана метална плоча...
акватория - само ед. Воден участък.
акведукт - (лат. aquаеductus 'водопровод')Техн. Мостово съоръжение с водопровод.
акинезия - (лат. acinesia от гр. akinesia)Мед. Неподвижност, парализа.
акламация - Възторжени възгласи и шумни, продължителни ръкопляскания като израз на одобрение и въодушевление.
акламирам - акламираш.Поздравявам с акламации.
аклиматизация - (лат. acclimatisatio по лат. ac 'при' + гр. klima, -atos 'климатичен пояс')Приспособяване към нови климатични ...
аклиматизирам - аклиматизираш.Приспособявам се към нови климатични условия.
акме - (лат. acme от гр. akme 'връхна точка, острие')Мед. Криза в развитието на болест; най-висока точка на температурна крива.
акне - само ед. В медицината - кожно заболяване с образуване на гнойни мехурчета поради възпаление на мастните жлези.
ако - съюз. За въвеждане на подчинено изречение, което показва условието, при спазването на което едно действие може да се осъществи или...
аколада - (фр. accolade по лат. ad 'при' + collum 'врат')1. Ист. Обредно докосване с плоската страна на меч, придружено ...
аколит - (фр. acolyte от срвеклат. acolytus, което по гр. akolythos 'последовател')Ост. Съучастник, сподвижник.
акомодация - само ед.Приспособяване. • Акомодация на окото. Спец. Способност на окото да се приспособява за виждане на предмети, намиращи се на...
акомодирам - акомодираш.Приспособявам.
акомпанимент - мн. акомпанименти.Музикален съпровод.
акомпанирам - акомпанираш.Правя, изпълнявам акомпанимент.
акорд - мн. акорди, (два) акорда.В музиката - съчетание на няколко музикални звука с различна височина, които образуват звуково единство; ...
акордеон - мн. акордеони, (два) акордеона.Музикален инструмент с мях, клавиатура за дясната ръка и с няколко реда копчета за лявата.// прил. ...
акордеонист - мн.акордеонисти.Музикант, който свири на акордеон.
акордирам - акордираш.Настройвам пиано, клавесин или друг музикален инструмент.
акостирам - акостираш.За кораб - спирам на брега.
акран - мн. акрани, м.Остар. Разг. Връстник.
акредитация - мн. акредитации.Доверие; официално призвание.// прил. акредитационен.
акредитив - В банковото дело - документ ,който съдържа пазпореждане на едно кредитно учреждение до друго за изплащане на определена сума на ня...
акредитирам - акредитираш.1. Назначавам за дипломатически представител в чужда страна.2. Официално упълномощавам да ме представлява и да работи ...
акрил - (англ. acryl)Вид синтетично влакно.
акрили - (по лат. acer, acris 'остър' + -ил)Хим. Прозрачни или матови пластмаси - заместители па стъклото.
акробат - мн. акробати.Цирков артист или спортист, който се занимава с акробатика.
акробатика - само ед.Вид цирково изкуство или спортна гимнастика,които се характеризират с изпълнение на сложни гимнастически упражнения.
акропол - (гр. akropolis 'висок град')Укрепена част на старогръцки град, обикн. на хълм.
акростих - мн. акростихове.Стихотворение, в което началните букви от всеки ред съставят дума или фраза.
акростол - (гр. akrostolion)Мор. Предната издигната част на старинен кораб с украшение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: