Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
агро- - (гр. agro-)Първа съставна част на сложни думи със значение 'агрономически', напр. агрономия.
агробиология - (по агро- + биология)Агр. Наука за общите биологически закономерности в растениевъдството и животновъдството.// Прил. агробиологич...
агрокултура - Земеделие, селско стопанство.
агромелиоративен - (по агро- + мелиоративен)Агр. Отнасящ се до подобрение на почвата.
агрометеорология - (по агро- + метеорология)Агр. Наука за влиянието на метеорологичните условия върху селскостопанското производство.// Прил. агромет...
агроном - мн. агрономи.Специалист по агрономия.
агрономия - Наука за земеделието, за селското стопанство.
агрономка - мн. агрономки. Жена агроном.
агъл - мн. агъли, (два) агъла.Диал. Заградено място за овце; кошара, къшла.
ад - адът, ада, мн.адове, (два) ада.1. Според религиозните представи - мястото където душата на грешника след смъртта му се подлага на ...
адажио - 1. Нареч. За темпо в музиката - бавно, полека.2. Същ. мн. адажия. Музикално произведение или негова част, изпълнявана в бавно темп...
адамизъм - (фр. adamisme по евр. собств. Adam 'Адам')Ист. Доктрина на някои еретици, които са се появявали голи на събрания, за да ...
адамит - (фр. adamite по евр. собств. Adam 'Адам') Ист.1. Член на християнска секта, появила се през II в., която учела, че всичк...
адамлък - (тур. adamlik) Ост.1. Човещина.2. Отделение за мъже в турска къща.
адамов - (по евр. собств. Adam 'Адам')Който се отнася до Адам - първия човек според Библията.адамова глава:а) изображение на чере...
адаптация - само ед.1. Спец. В биологията - приспособяване на организъм, същество или негов орган към изменящи се условия на средата.2. Пригаж...
адаптер - (нем. Adapter от англ. adapter)Физ. Устройство за съгласуване на схеми с различни скорости на протичащите в тях електрически проце...
адаптирам - адаптираш.Извършвам адаптация; приспособявам, нагаждам. - адаптирам се.
адаптор - (по лат. adapto 'приспособявам') Физ.1. Електромагнитен уред за възпроизвеждане на звукови записи.2. Приспособление, кое...
адаш - мн. адаши.Съименник.
адвент - (лат. adventus 'идване')Рел. Второ пришествие.
адвентизъм - (англ. adventism по лат. adventus 'идване')Рел. Протестантско учение, което проповядва скорошното настъпване на Второто ...
адвентист - мн. адвентисти.Привържаник на протестантско учение, което проповядва близко второ пришествие на Христос и края на света.
адвентистка - мн. адвентистки.Жена адвентист.
адвенчър - (англ. adventure 'приключение')1. Икон. Рисков проект или предприятие.2. Инф. Компютърна игра, при която играчът изпълня...
адвербиален - (лат. adverbialis по ad 'при' + verbum 'глагол')Грам. Който има качества на наречие.
адвокат - мн. адвокати.1. Юрист, чиято професия е да бъде защитник на страна в съдебен процес или да дава консултации по юридически въпроси....
адвокатура - само ед.Адвокатите като цяло.
адекватен - адекватна, адекватно, мн. адекватни.Който напълно съответства; еднакъв, равнозначен, тъждествен.
аден- - (гр. aden 'жлеза')Първа съставна част на сложни научни термини със значение 'жлеза'.
аденалгия - (по аден- + -алгия)Мед. Болка в жлезите.// Прил. аденалгичен.
аденоид - (по аден- + -оид)Мед. Болезнен израстък в носно-гърлената кухина - лимфатичен възел; трета сливица.// Прил. аденоиден.
адепт - мн. адепти.Привърженик, последовател на някакво учение.
адет - мн. адети, (два) адета.1. Обичай, ред установен като норма в дадена среда или колектив.2. Навик, нрав на човек или животно.
аджамия - мн. аджамии, прил.Разг. Който е неопитен, неумел, несръчен.
аджеба - Разг. За подчертаване на недоумение, съмнение и учудване; всъщност, наистина, чудно.
адиективен - (лат. adjectivus)Грам. Който е свойствен на прилагателното.
адикция - (англ. addiction)Книж. Робуване на вредни навици.
адио - Разг. Сбогом.
адипоза - (лат. adiposis по лат. adeps, adipis 'тлъстина, мас' + оза)Мед. Затлъстяване.// Прил. адипозен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: