Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
алвеоли - алвеол.1. Крайните разширения на бронхите във вид на мехурчета.2. Вдлъбнатини на челюстните кости, в които са вместени корените на...
алга - (лат. alga)Водорасло.
алгебра - Дял от математиката, в който се изучават свойствата на величините независимо от тяхното числово значение. // Прил. алгебричен, алг...
алгоритъм - мн. алгоритми, (два) алгоритъма.В математиката и изчислителната техника - система от последователни действия, които водят до решен...
алдехиди - В химията - органични съединания: летливи течности със свойствена миризма,които се използват в производството на изкуствена смола ...
алебарда - (фр. hallebarde от нем. Hellebarde, helmbarte)Ист. Вид средновековно копие с брадвичка на върха.
алегация - (лат. allegatio)Юр. Довод, твърдение, позоваване.
алегория - мн. алегории.В литературата - поетически образ, който се създава, като се описва един конкретен предмет, а се подразбира друг; ин...
алегро - само ед.1. В музиката - бързо, живо темпо.2. Музикално произведение в същото темпо.
александрийски - (по собств. Александър Македонски (356-323 г, пр. Хр.) - македонски цар и завоевател)В съчет. александрийски стих (литер.)- стих о...
александрин - (фр. (vers) alexandrin)Литер. Александрийски стих.
александрит - (по собств. Александър I, руски император + -ит)Минер. Скъпоценен камък, вид берил, чийто зелен цвят се вижда виолетов на изкустве...
ален - алена, алено, мн. алени.Който е с кървавочервен цвят, пурпурен цвят.
аленея - аленееш, мин. св. аленях, мин. прич. аленял, несв.Аленея се. - аленея се. Изглеждам ален; изпъквам с аления си цвят.
алергени - (нем. Allergen от нлат. allcrgenum по гр. alios 'друг' + ergon 'работа')Мед. Антитела, причиняващи алергия.
алергия - мн. алергии.1. Болезнено състояние предизвикано от свръхчувствителност към храни, вещества, лекараства и др.1. Прен. Непоносимост,...
алест - алеста, алесто, мн. алести.За кон - който е червеникав, възчервен.
алеф - (стевр. aleph)Име на първата буква в старосврейската азбука.
алея - мн. алеи.Пътека между редици дървета и храсти в парк.
али - (тур. ali 'висш' от ар.)Ост. Турска титла на високопоставени лица.
алиаж - (фр.alliage)Xuм. Проба на благороден метал в сплав спрямо другите метали.
алиани - (тур. alevi 'последователи на Али, зетя на Мохамед')Рел. Етнорелигиозна общност, възникнала през VII в. с разцеплението ...
алианс - мн. алианси, (два) алианса.Дружество, съюз.
алиби - само ед.Присъствие на друго място, от мястото на престъплението, което е доказателство за неучастие на заподозряното или обвиняемо...
алигатор - мн. алигатори, (два) алигатора.Американски или източноазиатски крокодил; кайман.
алиенация - мн. алиенации.1. Отчуждение.2. В правото - отчуждаване на имот; прехвърляне на собственост.3. В медицината - душевно разтройство, ...
алиенизъм - (фр. alienisme)Мед. Наука за душевните болести.
аликанте - (по собств. Alicante, град в Каталония.)Прочуто испанско вино.
аликванта - (лат. (pars) aliquanta)Мат. Част от число, която не може да се дели без остатък.// Прил. аликвантен.
аликвота - (лат. (pars) aliquota)Мат. Част от число, която седели без остатък.// Прил. аликвотен.
алилуя - (гр. alliluia по стевр. hallelu 'хвалете' +Jah Бог')Църк. Хвалебен възглас със значение 'хвалете Бога'.
алиментация - и алимент (нлат. alimentatio по лат. alimentum 'храна') Юр.1. Издръжка на нетрудоспособни лица от семейството.2. Задълже...
алинея - мн. алинеи.Част от параграф или член на закони или наредби, която започва на нов ред.
алитерация - мн. алитерации.В литературата - повторение на едни и същи по звучене съгласни звукове, което се използва като поетическо средство.
алказар - (исп. alcazar от ар.)1. Укрепен дворец на арабски владетел в Испания.2. Обществена сграда в такъв стил.
алкали - (фр. alcali от ар. alqaly 'сода')Хим. Основи на алкалните метали: натрий, калий, литий, рубидий и цезий.// Същ. алкализа...
алкалоземен - (по фр. alcali 'алкали' + земен)Хим. Само в съчет. алкалоземни метали - елементите калций, стронций, барий и радий.
алкалоид - (по фр. alcali 'алкали' + -оид)Хим. Токсично азотсъдържащо органично съединение, предимно от органичен произход, като ни...
алков - (фр. alcove от исп. alcoba от ар. al-qubba 'стаичка')Ниша в стая за поставяне на легло или легла, отделена със завеса.
Алкоран - (чрез фр. alcoran от ар. al-qur'an 'писанието')Коран.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: