Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
а - (гр. а-), пред гласни ан- (an-).Първа част на съставни думи от гръцки и латински произход със значение "не, без", напр. ...
а конто - (ит. а conto)Търг. За сметка на.
аба - мн. аби.1. Дебел вълнен плат.2. Връхна мъжка дреха от този плат.
абаджия - мн. абаджии. 1. Производител на аба. 2. Шивач на аба или търговец на аба и абени дрехи.
абажур - мн. абажури, (два) абажура. Похлупак, покривало на лампа обикновено от плат или стъкло.
абанос - само ед. Тропическо дърво с твърда черна дървесина, от която се изработват мебели, сувенири.
абат - мн. абати.1. Игумен на католически манастир. 2. Католически свещенник.
абатиса - мн. абатиси, ж.Жена абат.
абатство - мн. абатства. (лат. abbatia)1. Католически манастир с принадлежащите му имоти.2. Звание и длъжност на абат.
абдал - мн. абдали, м. Грубо. Глупак.
абдест - (тур. abdest от перс.)Обредно умиване на ръцете и краката преди молитва у мохамеданите.
абдикация - (лат. abdicatio - "отказване")1. Полит. Отказване от престол и владетелски права.2. Прен. Отказване от права или задълже...
абдикирам - абдикираш.За монарх - отказвам се от престол или наследствено право на престол.
абдомен - (лат. abdomen)Мед. Корем.// Прил. абдоминален.
абдуктор - (лат. abductor по лат. abducto 'отвеждам')Анат. За мускул - отвеждач.
аберация - (лат. aberratio 'отклонение')1. Видимо отклонение.2. Прен. Отклонение от истината, заблуда. //Прил. аберационен.
абецедар - абецедарий. (лат. abecedarium по имената на първите четири букви от латинската азбука)1. Буквар.2. Прен. Новак, неопитен човек.
абзац - мн. абзаци, (два) абзаца.1. Отстъпът в началото на ред в писмен текст.2. Писмения текст между два отстъпа.
абиоза - (лат. abiosis по а- + гр. bios 'живот')Мед. Вродена слабост на орган или система.
абис - (фр. abysse от лат. abyssus, което от гр. abyssos 'бездна')Геогр. Морска падина с дълбочина над 9000 м.// Прил. абисален...
абитуриент - мн. абитуриенти.Випускник на средно училище.
аблатив - (лат. ablativus 'отнемащ')Грам. Падеж, изразяващ отношение на отделяне, средство, причина, място и др.// Прил. аблативен...
аблация - (лат. ablatio 'отнемане')1. Геол. Свличане, отмиване на скална повърхност.2. Намаляване на снежната или ледената покривк...
абнегация - (лат. abnegatio 'отказ')1. Книж. Отричане от лични изгоди, отказване от права.2. Юр. Отменяване.
абнормен - (по лат. ab 'от' + norma 'правило')Мед. Разраснал се в повече, извъннормен.
аболиционизъм - (амер. англ. abolitinism по лат. abolitio, -onis 'премахване')1. Ист. Движение за премахване със закон на робството на н...
абонамент - само ед.1. Предплата за добиване на право за редовна услуга с определен срок на действие.2. Самото право на редовна услуга.
абонат - мн.абонати.Лице което прави или използва абонамент.
абордаж - (фр. abordage)Мор. Прехвърляне от своя на неприятелски кораб при сражение.// Прил. абордажен.
абориген - мн. аборигени .Туземец.
аборт - мн. аборти.1. Спонтанно или принудително преждевременно прекъсване на бременност.2. Всеки отделен акт на прекъсване на бременноста...
абортивен - (лат. abortivus 'недоносен, недоразвит')1. Meд. Предизвикващ аборт.2. Биол. Недоразвит.
абортирам - абортираш, несв. и св.Правя аборт.
абразив - (фр. abrasifwo лат. abra-sivus 'изстъргващ')Техн. Много твърдо вещество, често прахообразно, с което се изстъргва, полир...
абразия - (лат. abrasio 'остъргване')1. Мед. Изстъргване на заболяла тъкан.2. Геол. Разрушаване на бреговата линия от морските въл...
абракадабра - (лат. abracadabra, вероятно от гр. abrakos 'божество' + евр. dabar 'дума')1. Магическа дума с предполагаема чу...
абревиатура - мн. абревиатури.В езикознанието - съкратена сложна дума.
аброгация - (лат. abrogatio 'отменяване')Юр. Отменяване на закон или решение.
абсент - (фр. absinthe 'пелин' от лат. absinthium, което от гр. apsinthion 'пелин')Спиртна напитка, подправена с анасон...
абсентеизъм - (фр. absenteisme по absent от лат. absens, -ends 'отсъстващ')Книж. Редовно отсъствие от задължителни заседания, събрания...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: