Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
акротерий - (гр. akroterion)Арх. Скулптурно украшение (обикн. на човек или животно) над ъглите на фронтон на здание.
акрофобия - (нлат. acrophobia по гр. akros 'висок'+ -фобия)Мед. Болезнен страх от голяма височина.
акроцефал - (по гр. akros 'остър' + kephale 'глава')Антроп. Човек с изострена, продълговата глава.
аксел - (от собств. Axel Paulsen (1855-1938) - норвежки фигурист)Спорт. Вид подскок във фигурното пързаляне, при който се отскача с левия ...
акселбанти - Презраменни плетени шнурове с висулки в парадната униформа на офицери.
акселерация - мн. акселерации.Ранно развитие, ускорено израстване на деца и юноши.
аксесоар - мн. аксесоари, (два) аксесоара.Дребен второстепенен предмет, вещ която служи за допълване или украсяване на друг, главен предмет.
аксиален - (фр. axial 'осов' по лат. axis 'ос')Който се отнася до ос; осов.
аксиология - (пo rp. axios 'достоен' + -логия)Филос. Наука за моралните ценности.// Прил. аксиологичен и аксиологически.
аксиома - мн. аксиоми, ж.1. Спец. Съждение, което се приема за вярно без доказателства и което е в основата на други доказателства.2. Прен. ...
акт - актът, акта, мн. актове, (два) акта.1. Единично действие, постъпка, проява.2. Постановление, закон,документ с юридическо, държавно...
актив - мн. активи, (два) актива.1. Част от баланса на предприятие, съдържаща всички материални ценности и вземания.2. Най дейната част от...
активатор - мн. активатори, (два) активатора.В химията - вещество или тяло, които предизвикват ускоряване химически реакции.
активация - мн. активации.Усилване, ускоряване на химични, физични и биологични процеси.
активен - активна, активно, мн. активни.1. Който е деен, енергичен,жив, пъргав.2. Който действа и е в развитие; ефикасен.// същ. активност, ...
активизация - (лат. activisatio 'задействане')Засилване или подбуждане на дейността.// Същ. активизирам и активирам.
активизирам - активизираш.Правя да стане активен, предизвиквам активност - активизирам се.// същ. активизиране.
активист - мн. активисти.Деен член на организация; лице, което принадлежи към актива.
актиниди - (по гр. aktis, -inos 'лъч' + -ид)Хим. Група химични елементи след актиний, с пор. номера след 90, някои от които се полу...
актиний - (лат. actinium по гр. actis, -inos 'лъч')Хим. Радиоактивен елемент, сребристобял метал, зн. Ас, пор. н. 89, който се доб...
актиния - мн. актинии.Хищно морско безскелетно животно с пипала; морска хризантема.
актино- - (по гр. actis, -inos 'лъч')Първа съставна част на сложни думи със значение 'лъчист', напр. актинотерапия.
актинология - (по актино- + -логия)Физ. Дял от физиката, който изучава различните излъчвания.
актиномицети - (нлат. actinomy-cetes по актино- + гр. mykes 'гъба')Микробиол. Низши организми с черти на бактерии и прости гъби.
актиноморфен - (по актино- + гр. morphe 'вид, форма')Биол. Бот. Устроен във вид на лъчи.
актинотерапия - (нлат. actinotherapia по актино- + терапия)Мед. Лечение с лъчиста енергия (рентгенови, ултравиолетови, слънчеви и др. лъчи).
актриса - мн. актриси.Жена актьор.
актуален - актуална, актуално, мн. актуални, прил.Който е много важен, значителен в сегашния момент; съвременен, навременен.// същ. актуалнос...
актуализирам - актуализираш.Правя да стане актуален; осъвременявам, обновявам.
актьор - мн. актьори.Артист.
акузатив - (от лат. (casus) ассusativus)Грам. Винителен падеж.//Прил. акузативен.
акула - мн. акули.1. Голяма хищна морска риба.2. Прен. Алчен, ненаситен, безогледен човек.
акумулатор - мн. акумулатори, (два) акумулатора.Уред за натрупване на енергия, която се използва при нужда.// прил. акумулаторен, акумулаторна,...
акумулация - мн. акумулации.Натрупване, събиране.
акумулирам - акумулираш.Натрупвам, събирам, съсредоточавам в себе си.
акупресура - (нлат. acupressura по анал. с acupunctura + pressura 'натискане, притискане')Мед. Източен лечебен метод чрез натискане в...
акупунктура - само ед.Иглолечение; иглотерапия.
акуратен - акуратна, акуратно, мн. акуратни.Който е грижлив, точен, старателен, изпълнителен.// същ. акуратност, акуратността.
акустика - само ед.1. Наука за звука, дял от физиката.2. Гласеж на звуците в дадено място или помещение.// прил. акустичен, акустична, акусти...
акутен - (лат. acutus 'остър')1. Бърз, неотложен.2. Мед. Който започва внезапно и бързо.3. Грам. Който има остро ударение.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: