Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
анатемосвам - анатемосваш.1. Налагам анатема (в 1 знач.).2. Разг. Проклинам, кълна.
анатом - мн. анатоми, (два) анатома.Специалист по анатомия.
анатомия - само ед.1. Наука за строежа на организмите.2. Строеж на орган или организъм.//прил. анатомичен.// прил. анатомически.
анафора - (гр. anaphora)Литер. Стилистична фигура, при която дума или думи, звукове или синтактични форми се повтарят в началото на няколко ...
анафореза - (фр. anaphorese по гр. anaphoreo 'изнасям нагоре')Физ. Преместване на частици в разтвор към анода под действието на галв...
анафродизия - (фр. anaphrodisie, нем. anaphrodisie от гр. anaphrodisia по ан- + гр. Aphrodite 'Афродита')Книж. Липса на полова възбуди...
анахорет - (клат. anachoreta но гр. anachoretes)Книж. Отшелник, пустинник.
анахронизъм - мн. анахронизми.Нещо, което не съответства на времето си; отживелица. // прил. анахроничен.
анблок - (фр. en bloc)Вкупом, наведнъж, заедно.
ангажимент - мн. ангажименти, (два) ангажимента.Задължение, обещание, уговорка, договореност. Имам ангажимент.
ангажирам - ангажираш.1. Уговрям, запазвам предварително.2. Поставям в залог; влагам, залагам.3. Наемам лице за извършване на работа; обвързва...
ангария - мн. ангарии.1. Истор. Принудителна безплатна работа по време на турското робство.2. Безплатно, по принуда.
ангел - мн. ангели.1. В християнската религия - божи вестител, служител на бога, изобразяван като крилат юноша.2. Прен. Много добър, кротъ...
ангина - мн. ангини.Възпаление на сливиците и гърлото; гърлобол.
ангинар - (гр. ankinara)Бот. Плодът на растението ангинария; артишок.
ангинария - (гр. ankinara)Бот. Сложноцветно растение, месестата част на чиито едри неотворени цветове се използва за зеленчукова храна. Cynara...
англикан - (лат. anglicanus от anglicus 'английски')Рел. Мирянин, който принадлежи към англиканската църква.// Прил. англикански. -...
англицизъм - (англ. anglicism)Език. Дума или обрат, свойствени на английския език.
англицист - (англ. anglicist)Специалист по английски език и литература.
англосаксонец - (англ. Anglo-Saxon)Потомък на германските племена, завладели Британия през V в.; човек от английски произход.// Прил. англосаксонс...
англофил - мн. англофили, м.Привърженик на Англия, на нейната политика, култура, бит и обичаи.
англофоб - мн. англофоби.Противник на Англия, на нейната политика, култура, бит и обичаи.
ангорски - ангорска, ангорско, мн. ангорски.Само в съчетание с названия на някои животни, чиято порода се отличава с мека и дълга козина.
ангро - Остар. В търговията - продажба на едро, в цели количества.
ангросист - вж. гросист.
ангстрьом - (по собств. A. J. Angstrom (1814-1874) - шведски физик)Физ. Единица мярка за дължина за измерване на светлинните вълни = 0,0001 ми...
андалузит - (фр. andalousite по Андалузия - област в Южна Испания + -ит)Минер. Твърд минерал, алуминиев силикат със зелен до сив цвят, употреб...
анданте - само ед.1. В музиката - умерено бавно, плавно темпо.2. Музикално произведение в такова темпо.
андезит - (фр. andesite по геогр. собств. Andes 'Анди', планини в Южна Америка + -ит)Минер. Вид тъмносива вулканична магмена скала...
андроген - (нлат. androgenum по гр. aner, -dros 'мъж' + -ген)Биол. Вещество, действащо като мъжки полов хормон.
андрогин - (лат. androgynus от гр. aner, -dros 'мъж' + gyne 'жена')Биол. Организъм с признаци на двата пола; хермафродит....
андрогиния - (нем. Androgynie, фр. androginie по гр. androgynos 'хермафродит')Биол. Проява на вторични полови белези от двата пола.
андроид - (фр. androide от гр. androeides 'човекообразен')Техн. Автомат с човешки образ.// Прил. андроиден.
андромания - (нлат. andromania от гр. andromanes)Мед. Ненаситна страст на жена към мъжете.
Андромаха - (гр. собств. Andromache) Книж.1. Съпруга на Хектор, герой от Илиада.2. Прен. Вярна и предана съпруга.
Андромеда - (гр. собств. Andromede) Книж.1. Мит. Съпруга на Персей, който я спасил от морско чудовище.2. Астрон. Северно съзвездие.
андропауза - (нлат. andropausa по гр. aner, -dros 'мъж' + лат. pausa 'прекъсване')Мед. Критическа възраст при мъжа.
андрофагия - (гр. androphagia по aner, -dros 'мъж' + -фагия)Книж. Човекоядство, людоедство.// Същ. андрофаг.
аневризма - (нлат. aneurysma по гр. aneurismos 'разширение')Мед. Разширение на артерия при хипертония, което при спукване предизвикв...
анекдот - мн. анекдоти, (два) анекдота.Кратък забавен разказ с любопитно съдържание и неочакван, остроумен край; виц.// прил. анекдотичен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: