Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
амин - Възглас в заключение на църковни молитви; истина, така да бъде.
амини - (фр. amines по нлат. am(monium) + -ин)Хим. Органични съединения, включващи аминогрупа (-NH2), свързана с въглеводороден oстатък.
амнезия - само ед.В медицината-загубване или отслабване на памета.
амнистирам - амнистираш.Давам амнистия.
амнистия - мн. амнистии.Законодателен акт за пълно или частично помилване на осъдени лица; опрощаване.
амок - (нем. Amok, англ. amok от малайс. amoq)Остра психоза, изблик на човекоубийствена лудост, наблюдавана при малайците.
амоний - В химията - съединение на азот и водород като съставна част на различни соли.//прил.амониев, амониева, амониево, мн. амониеви.
амонити - (фр. ammonite по лат. Ammonis cornu 'рог на бог Амон')Палеонт. Голяма група измрели главоноги мекотели с широко географс...
амоняк - 1. В химията - лесноразтворим газ с остра миризма.2. В фармацевтикаката - воден разтвор на такъв газ.// прил. амонячен, амонячена,...
аморален - аморална, аморално, мн. аморални, прил.Който е лишен от морал; безнравствен, неморален.// същ. аморалност, аморалността, ж.
аморализъм - (фр.amoralisme по а- + лат. moralis 'нравствен')Филос. Отричане на нравствените принципи.
аморозо - (ит. amoroso)Муз. Нежно, любовно, затрогващо.
амортизатор - амортизатори, (два) амортизатора.Приспособление за намаляване на силата на ударите при движение на машини.
амортизация - 1. В финансиите - постепено погасяване чрез изплащане капитал, заем, дълг.2. Постепено изхабяване на предмети поради продъжителна ...
амортизирам - амортизираш.Правя амортизация, поднагам на амортизация, изхабявам, унищожавам.// същ. амортизиране.
амортисьор - мн. амортисьори.Амортизатор.
амортификация - (рус. амортификация по фр. amortir от нарлат. admortio 'убивам, унищожавам' + facio 'правя')1. Фин. Обявяване ...
аморфен - аморфна, аморфно, мн. аморфни.1. Който е безформен.2. В химията - който няма кристален строеж.// същ. аморфност.
аморфизъм - (фр. amorphisme по а- + гр. morphe 'форма')Книж. Отсъствие на определена форма на структурата; безформеност.
ампелология - (по гр. ampelos 'лоза' + -логия)Бот. Наука за лозите; лозарство.
ампер - мн. ампери, (два) ампера.Във физиката - единица за измерване на силата на елктрическия ток.
амперметър - (фр. amperemetre по ампер + -метър)Физ. Уред за измерване силата на електрическия ток.
ампир - Архитектурен стил, възникнал в Франция през ХVIII -началото на XIX век, който подражава на антични образци.
амплитуда - 1. В физиката - разстоянието между крайните точки, до които достга едно тяло при люлеене.2. Разликата между най-голямата и най-мал...
амплификация - (лат. amplificatio 'увеличаване')Книж. Уголемяване, разширяване, преувеличаване.// Прил. амплификационен.
амплоа - само ед.1. Кръг от роли, които подхождат за определен артист и в които той изявява най пълно своите професионални качаства.2. Вид...
ампула - мн. ампули, ж.Малко стъклено шишенце с остър връх, херметически запоено, с лекарство за инжекции.
ампутация - мн. ампутации.Хирургическо отстраняване на крайник от тялото.
ампутирам - ампутираш.Извършвам ампутация.
амрита - (санскр. amrita)1. Мит. В индуизма - питие, даващо живот и безсмъртие.2. Прен. Божествено питие, нектар.
амулет - мн. амулети, (два) амулета.Малък предмет, който суеверните хора носят на себе си за предпазване от болести и злополука; муска, тал...
амуниция - мн. амуниции.Екипировка на военен (без оръжия и дрехи); снаряжение.// прил. амуниционен, амуниционна, амуниционно, мн. амуниционни...
амур - мн. амури.Име и образ на бога на любовта у древните римляни, рисуван като голо момченце с крила и с лък и стрели в ръка. // същ. у...
амфетамин - (нлат. amphetamin)Лекарствено средство - антидепресант, използвано и като наркотик.
амфи- - (гр. amphi 'около, от двете страни'; ampho 'двама')Първа съставна част на сложни думи със значение:а) 'об...
амфибия - мн. амфибии.1. Животно или растение, което живее и във вода и на суша; земноводно.2. Машина (автомобил, танк и др.), която може да...
амфибрахий - амфибрахият, амфибрахия, мн. амфибрахии, (два) амфибрахия.В литературата - трисрична стихотворна стъпка с ударение на средната сри...
амфигония - (по амфи- + гр. gonos 'рождение)Бот. Размножаване чрез съединяване на две различни полови клетки.// Прил. амфигоничен и амфиг...
амфикарпия - (по амфи- + гр. karpos 'плод')Бот. Образуване върху едно растение на плодове от два вида.// Прил. амфикарпичен и амфикар...
амфимиксис - (по амфи- + гр. meixis 'сношение')Биол. Полово размножаване чрез сливане на ядрата на мъжки и женски полови клетки.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: