Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
автокефалия - (по авто- + гр. kephale 'глава')Църк. Независимост на една православна цьрква от друга.// Прил. автокефален.
автоклав - (по авто-1 + лат. clavis 'ключ')Техн. Херметически затварящ се металически съд за стерилизация.// Прил. автоклавен.
автократ - (гр. autokrates по авто- + kratos 'сила, власт')Абсолютен монарх, самодържец.
автократор - (гр. autokrator по авто- + kratos 'сила, власт')Автократ.
автокрация - мн. автокрации.Самодържавие; управление с неограничена власт на едно лице.
автомат - мн. автомати, (два) автомата.1. Устройство или механизъм, които изпълняват многократно една и съща работа без посредствено участие...
автоматизация - Внедряването и употебата на автоматични машини в производството.
автоматизирам - автоматизираш.Внедрявам и употребявам автоматични машини в производството. - автоматизирам се. Превръщам се в автомат; върша нещо ...
автоматизъм - (фр. automatisme, нем. Automatismus по гр. automatismos 'самопроизволност')Псих. Изпълнение на действия механично, безсъ...
автоматика - (нем. Automatik по гр. automates 'самодвижещ се')1. Дял от техниката, който се занимава с автоматичните процеси в произв...
автоматичен - автоматична, автоматично, мн. автоматични.1. Който действа като автомат или с помощта на автомат.2. Който се е автоматизирал; меха...
автомобил - мн. автомобили, (два) автомобила.Кола със собствен двигател за превоз на хора и товари по безрелсов път.//прил. автомобилен, автом...
автомобилист - мн. автомобилисти.Лице което има право да управлява автомобили.
автомонтьор - мн. автомонтьори.Монтьор на автомобили.
автоморфен - (по авто + гр. morphe 'форма')Минер. За кристал - който има собствена кристална форма.
автономен - автономна, автономно, мн. автономни.Който има автономия.// същ. автономност.
автономия - мн. автономии.Самоуправление; независимост, самостоятелност.
автопилот - мн. автопилоти, (два) автопилота.Устройство за автоматично управление на летателна машина.
автопластика - (лат. autoplastica по авто + пластика)Мед. Хирургическа операция на разрушена част от организма чрез присаждане на тъкани от самия...
автор - мн. автори.Създател на произведение, изобретение и подобни.// прил. авторски.
автореферат - мн. автореферати, (два) автореферата.Кратко изложение по научно изследване, подготвено от самия автор.
авторизирам - авторизираш.Одобрявам превода или адаптация на свое произведение.
авторитарен - авторитарна, авторитарно, мн. авторитарни.Който се основава на безприкословно подчинение.
авторитаризъм - (фр. autoritarisme по лат. auctoritas 'пълна власт')Полит. Авторитарно управление.
авторитет - мн. авторитети, (два) авторитета.Общопризнато значение, влияние.
авторитетен - авторитетна, авторитетно, мн. авторитетни.1. Който има авторитет.2. Който заслужава доверие.3. Който не допуска възражение.
авторка - мн. авторки.Жена автор.
авторство - Принадлежност на призведение на неговия автор.
автосервиз - мн. автосервизи, (два) автосервиза.Предприятие за ремонт и техническо обслужване на автомобили.
автостоп - мн. автостопове, (два) автостопа.1. Автоматична спирачка.2. Безплатно придвижване на лице, което спира минаващ край него автомобил...
автосугестия - (по авто- + сугестия)Псих. Самовнушение.// Прил. автосугестивен.
автотомия - (по авто- + -томия)Биол. Спонтанно откъсване на крайници и други части на тялото при някои животни като самозащита.
автотрофия - (по авто-' + -трофия)Биол. Самоизхранване непосредствено от неорганичните вещества.// Прил. автотрофен.
автофагия - (по авто- + -фагия)1. Книж. Самоизяждане.2. Биол. Поддържане на живота от собствения организъм.
автохипноза - (по авто- + хипноза)Псих. Самохипнотизиране.
автохтони - (гр. autochthon по авто-' + chthon 'земя')1. Коренни жители на дадена страна или място.2. Биол. Животни или растени...
авункулат - (по лат. avunculus 'вуйчо')Ист. Обичай у някои народи вуйчото да се грижи много повече за сестрините си, отколкото за св...
ага - мн. аги.Истор. Почетно звание, което българите по време на турското робство дават на високопоставен турчин.
агава - (лат. agave по гр. agauos 'възхитителен')Бот. Многогодишно мексиканско растение, от чийто сок се получава алкохолната на...
агалактия - и агалаксия (лат. agalactia от гр. agalaktia по а- + galaktikos 'млечен')Мед. Липса или спиране на кърма при родилките.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: