Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
адитивен - (лат. additivus)Който се прибавя.// Същ. адитивност.
администратор - мн. администратори.1. Длъжностно лице, което участва в управлението.2. Разг. Лице от административния обслужващ персонал.
администраторка - мн. администраторки.Жена администратор.
администрация - само ед.1. Органите на изпълнителната държавна власт, на управлението на учреждения, фирми, предприятия.2. Длъжностните лица в упр...
администрирам - администрираш.1.Управлявам, ръководя.2. Пренебр. Управлявам бюрократично, формално, без да навлизам в същината на работата.
адмирал - мн. адмирали.Висше звание в командния състав на военноморските сили и лице, което има това звание. // прил. адмиралски, адмиралска...
адмиралство - Звание на адмирал.
адмиралтейство - (рус. адмиральтейство от хол. admiraliteit) Мор.1. Място за строеж, ремонт и съоръжаване на кораби.2. Висш орган за управление на ...
адмирация - мн. адмирации.Възхищение, почит, подкрепа.
адмирирам - адмирираш.Изразявам адмирации.
Адонис - (гр. собств. Adonis по финик. Adon 'бог на умиращата и възраждащата се растителност')1. Мит. Красив момък, обикнат от Аф...
адоптатор - (лат. adoptator)Юр. Осиновител.
адоптация - и адопция (лат. adoptatio, adoptio)Юр. Осиновяване.// Прил. адоптивен.
адорация - (лат. adoratio)1. Църк. Поклонение, обожаване.2. Прен. Обожание.// Прил. адоратор.
адреналин - само ед.1. Спец. В медицината - хормон от надбъбречната жлеза с важно значение при обмяната на веществата.2. Лекарството заместите...
адрес - мн. адреси, (два) адреса.1. Надпис на писмо, колетна пратка, телеграма и под., чрез който се посочва местонахождението на получате...
адресант - мн. адресанти.Лице, което адресира; подател, отправител.
адресат - мн. адресати.Лице, до което се адресира; получател.
адресирам - адресираш.1. Написвам адрес.2. Изпращам на определен адрес.3.Отправям се, обръщам се устно или писмено.
адресник - мн. адресници, (два) адресника.Книга, тефтер или бележник с адреси.
адски - адска, адско, мн. адски.1. Който се отнася до ада; пъклен.2. Прен. Мъчителен, непоносим, ужасен.
адсорбция - (лат. adsorptio по ad-sorbeo 'поглъщам')Хим. Поглъщане на пари от някакъв газ или на разтворени вещества от някаква течн...
адстрат - (нем. Adstrat)Език. Език на пришълци, който е оказал влияние върху езика на местните жители и се е съхранил като малцинствен език.
адхезия - (по лат. adhaesio 'прилепване')Физ. Хим. Сила на привличане между молекулите на твърди, течни или газообразни вещества, ...
адюнкт - (нем. Adjunkt по лат. adiunctus 'присъединен')1. Воен. Асистент във военно учебно заведение, който се готви за преподава...
адютант - мн. адютанти.Офицер, назначен да извършва преки услуги на по-висш началник и да го подпомага в работата.// прил. адютански, адютан...
аед - (фр. aide от гр. aoidos)Странстващ поет от Омировата епоха, изпълняващ песни за героите и боговете в акомпанимент на лира.
аерация - (фр. aeration по гр. аеr 'въздух')Книж. 1. Проветряване.2. Мед. Въздухолечение чрез дишане на открито.//Прил. аерационен...
аеро - Първата съставна част от сложни думи със значение авиационен, въздушен.
аеро- - (по гр., лат. аег 'въздух')Първа съставна част на сложни думи със значение 'въздушен, въздухоплавателен', напр...
аероб - (по аеро- + гр. b(ios) 'живот')Биол. Организъм, който се нуждае от кислород, за да живее.// Прил. аеробен.
аеробика - само ед. Система от гимнастически упражнения, които се изпълняват енергично в ритъма на бърза музика.
аеробиоза - (лат. aerobiosis по аеро- + гр. biosis 'средство за живот')Биол. Живот за сметка на атмосферния кислород.
аеробус - (фр. aerobus по аеро- + лат. (omni)bus 'за всички')Транспортен свръхзвуков самолет за 400—500 пътници.// Прил. аеробусен...
аерогара - мн. аерогари, ж.Летище; гара на гражданската авиация.
аеродинамика - (по аеро- + динамика)Физ. Клон от механиката на флуидите, в който се разглеждат действащите във въздушна среда сили и свързаните с...
аерозоли - (по аеро- + гр. solos 'маса, вещество')Хим. Нееднородни разпръскващи се системи ми твърдо или течно вещество или въздуха...
аеромантия - (по аеро- + гр. manteia 'гадателство')Книж. Гадаене на бъдещето по промените ни времето, на атмосферните явления.
аеромеханика - (по аеро- + механика)Дял от механиката, който изучава движението и равновесието на въздуха и другите газове и движението и равнове...
аеронавигация - и аеронавтика (по аеро- + навигация)Ав. Въдухоплаване.//Прил. аеронавигационен.// Същ. аеронавт.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: