Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
арфистка - мн. арфистки.Жена арфист.
архаизация - (клат. archaisatio по гр. archaios 'стар')Худ. Подражаване на древните форми на изкуството.// Същ. архаизирам.
архаизирам - архаизираш.Правя да изглежда архаичен; придавам архаичен вид.
архаизъм - мн. архаизми, (два) архаизъма.1. Предмет, явление или проява, които изглеждат архаични.2. В езикознанието - излязла от употреба ст...
архаика - (гр. archaikos 'древен')1. Ранен, първичен период в историята на изкуствата.2. Отличителни черти на древността.3. Предме...
архаистика - (по гр. archaios 'стар')Художествено направление, което следва ранните форми от развитието на изкуството.// Прил. архаис...
архаичен - архаична, архаично, мн. архаични.1. Древен, старинен.2. Който е остарял, отживял времето си; несъвременен.// същ. архаичност.
архангел - мн. архангели.В християнската религия - главен, пръв ангел.
архегон - (по rp.arche 'начало, принцип' + gone 'произход, раждане')Бот. Женски размножителен орган в мъхове, папрати, х...
архейски - (по гр. archaios 'древен') В съчет.архейска ера (геол.) - най-старата ера от развитието на Земята - преди повече от 4 ми...
архео- - (по гр. archaios 'древен, стар')Първа съставна част на сложни думи със значение 'древен, стар, първоначален', ...
археография - (по архео- + гр. grapho 'пиша')Спомагателна историческа дисциплина, която се занимава със събиране, описване и издаване ...
археозойски - (по архео- + гр .zoon 'живот')Геол. Който се отнася към най-старите геологически образувания с признаци на живот или към...
археолог - мн. археолози.Специалист по археология.
археология - само ед. Наука, която изучава историческото минало на човечеството по запазени паметници на материалната култура.
археоптерикс - (по архео- + гр. pteгух 'крило')Палеонт. Изкопаемо животно от юрския период, преходно между влечугите и птиците.
археорнис - (по архео- + гр. ornis 'птица')Палеонт. Изкопаемо животно, подобно тархеоптерикса, но по-близо до птиците.
архетип - (по гр. arche 'начало' + typos 'образ')Книж. Псих. Първообраз.// Прил. архетипен.
архи- - (по гр. arche 'начало; власт')Първа съставна част на сложни думи със значение 'първо-' (за старшинство); '...
архив - мн. архиви, (два) архива.1. Учреждение или отдел в учреждение,където се приемат, обработват и съхраняват стари документи и се орга...
архива - мн. архиви.Архив.
архивар - архиварят, архиваря, мн. архивари.Служител, който завежда архива в едно учреждение.// прил. архиварски.
архивист - мн. архивисти.Специалист по архивознание.
архивистика - само ед. Архивознание.
архивознание - само ед. Наука за архивите и работа с архивни документи.
архидук - (по архи- + дук)Титла на благородник, по-висока от дук; ерцхерцог.ж. архидукеса.
архиепископ - мн. архиепископи.Духовно лице, което управлява църковна област от няколко епископства.
архиепископия - мн. архиепископии.Църковна област, управлявана от архиепископ.
архиерарх - (гр. archierarches)Църк. Архиепископ, архиерей.
архиерей - архиереят, архиерея, мн. архиереи.Общата титла на висшите санове в православната църква (епископ, митрополит).// прил. архиерейски...
архимандрит - мн. архимандрити.1. Управител на мъжки манастир; игумен.2. Сан на монах, който се готви за епископ.
архипелаг - мн. архипелази, (два) архипелага.Група, купчина от острови, които са един до друг.
архистратег - (гр. archistrategos)Воен. Главнокомандващ.
архитект - мн. архитекти.Специалист по архитектура.
архитектоника - Хармонично съчетание на части в една цялост (в архитектурата, музиката, литературата, изкуството).
архитектура - 1.Наука и изкуство за проектиране, изграждане и художествено оформяне на строителни обекти.2. Строителен стил.// прил. архитектуре...
архитип - вж. архетип.
архитрав - (ит. architrave по архи-+ ит. trave 'греда') Арх.1. Главна носеща греда, лежаща върху колони, конзоли, стълбове или стен...
архонт - мн. архонти.1. В стара Гърция - висше длъжностно лице.2. Във Византия и средновековна България - военачалник.
аршин - (тур. arsin от перс. ars 'лакът')Мярка за дължина, равна на 68,58 см (турски аршин) или 71,2 см (руски аршин).
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: