Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
алкохол - само ед.1. Спец. В химията - спирт.2. Спиртно питие.// прил. алкохолен, алкохолна, алкохолно, мн. алкохолни. Алкохолно опиянение. ...
алкохолизирам - алкохолизираш.1. Насищам с алкохол.2. Приучавам към пиене на алкохол. - алкохолизирам се.
алкохолизъм - Заболяване, предизвикано от системна и прекалена употреба на спиртни напитки; пиянство.
алкохолик - мн. алохолици.Лице, което страда от алкохолизъм; пияница.
алкохоличка - мн. алкохолички.Жена алкохолик.
аллах - У мохамеданите - бог.
алма матер - (лат. alma mater 'майка хранителка')Почетно име на университет или висше училище.
Алмагест - (фр. almageste от ар. almagisti, което от гр. magiote (syntaxis), труд на Птоломей)Книга по астрономия през средните векове.
алманах - мн. алманаси, (два) алманаха.1. Непериодичен литературен сборник с произведения от различни автори.2. Ежегоден справочник със свед...
ало - 1. В телефонен разговор - възглас за повикване на събеседника, за установяване или проверка на връзката.2. Възглас за привличане н...
алогизъм - (нем. Alogismus по а- + гр. logismos 'разсъждение')Филос. Нелогичност, безсмислица.// Прил. алогичен.// Същ. алогичност.
алогичен - алогична, алогично, мн. алогични.Който е лишен от логика; нелогичен, безсмислен, объркан.// същ. алогичност, алогичността.
алое - (лат. aloe от гр. aloe)Бот. Южноафриканско многогодишно тропично и субтропично растение от семейство Лилиецветни с месести листа, ...
алокуция - (лат. allocutio)Книж. Кратка реч на важна личност по определен повод.
алоним - (англ. allonym по гр. alios 'друг' + onyma 'име')Книж. Друго име на лице, географски обект и др., напр. Стара ...
алопатия - (лат. allopat(h)ia от гр. allopatheia)Мед. Начин на лекуване на болестта чрез средства, които се противопоставят на болестните явл...
алопеция - (лат. alopecia от гр. alopekia)Мед. Косопад.
алопластика - (по гр. alios 'друг' + plastike 'скулптиране')Мед. Хирургическа операция със замяна на орган или част от него ...
алотропия - (фр. allolropie по гр. alios 'друг' + iropos 'начин')Хим. Свойство на някои елементи да се явяват в свободно с...
алохтонен - (нем. allochthon, фр. allochtone по гр. alios 'чужд' + chthon, -onos 'земя, почва')Спец. Чужд на почвата, прен...
алпака - само ед.Сплав от мед, никел и цинк, подобна на сребро, от която обикновено се правят изделия за домакинството.
алпари - (ит. al pari 'по равно') Фин.1. Пълно съответствие на номиналната стойност на книжните пари с металическата (златната, с...
алпинеум - (по лат. alpinus 'алпийски')Част от градина или парк, оформена от скали и засадена с високопланинска растителност.
алпинизъм - само ед.Вид спорт за изкачване на високи и труднодостъпни планински места; планинарство.
алпинист - мн. алпинисти.Лице, което се занимава с алпинизъм; планинар.
алпинистка - мн. алпинистки.Жена алпинист.
алсеко - (ит. al secco 'на сухо')Худ. Стенна живопис с водни бои по суха мазилка.
алт - алтът, алта, мн. алти и алтове, (два) алта.1. В музиката - нисък женски глас.2. Певица с такъв глас.
алтерация - (лат. alteratio по лат. altera 'променям')1. Мед. Изменение структурата на клетките, тъканите и органите, съпроводено с ...
алтернатива - само ед.Необходимост да се избира между две взаимоизключващи се възможни решения.// прил. алтернативен, алтернативна, алтернативно...
алтернация - (нем. Alternation от клат. alternatio 'замяна')1. Книж. Редуване, сменяне.2. Език. Сменяне на звукове в основата на една...
алтиметър - (фр. altimetre по лат. alius 'висок' + -метър)Геод. Уред за измерване на височина.
алтруизъм - само ед.Готовност безкористно да се действа в полза на другите, като се пренебрегват лични интереси.// прил. алтруизтичен, алтруиз...
алтхорн - (нем. Althorn)Myз. Меден духов инструмент, заместващ валдхорна в малки или любителски оркестри.
алтън - мн. алтъни, (два) алтъна.1. Стара златна турска монета; жълтица.2. Прил. Златен.
алувиален - (нем., фр. alluvial по лат. alluvio 'нанос')Геол. Наносен.
алуминий - алуминият, алуминия.Химически елемент - сребристобял лек метал.// прил. алуминиев, алуминиева, алуминиево, мн. алуминиеви.
алфа - 1. Название на първата буква от гръцката азбука.2. Най-главното, основното, същественото (в нещо).
алхимик - мн. алхимици.Лице, което се занимава с алхимия.
алхимия - само ед.Средновековна химия: търсене на начини за превръщане на простите метали в скъпоценни с помощта на така нар. философски кам...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: