Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
анекс - мн. анекси, (два) анекса.Допълнение, добавка, приложение.
анексирам - анексираш.Извършвам анексия; подлагам на анексия.
анексия - Насилствено присъединяване на територията на чужда държава.
анемичен - анемична, анемично, мн. анемични.1. Който се отнася до анемия.2. Прен. Слаб, безжизнен, блед.// същ. анемичност, анемичността.
анемия - само ед.Спец. Болестно състояние, което се характеризира с намален брой на червените кръвни клетки; малокръвие.
анемона - (лат. anemone от гр. anemone)Бот. Тревисто растение от сем. лютикови с красиви ярки цветове; съсънка. Anemone Pulsatilla.- морска ...
анестезиолог - мн. анестезиолози.Лекар, специалист по анестезиология.
анестезиология - Спец. Наука за прилагане на медицински упойващи средства.
анестезия - само ед.1. Загубване или намаяване на усещането за болка.2. Обезболяване на орган или цялото тяло по време на операция чрез упойка...
анжамбман - (фр. enjambement 'прескок')Литер. Пренасяне на дума или част от изречение от предходен стих в следващия; прескок.
анизотропия - (фр. anisotropic по гр. anisos 'нееднакъв' + -тропия)1. Физ. Нееднаквост на свойствата на едно вещество във всички посок...
анилин - само ед.Химическо органично съединение - безцветна отровна течност, която се използва за приготвяне на багрила, лекарства и др.// ...
анима - (лат. anima 'душа')Псих. „Женската" страна от психиката.
анимализъм - (фр. animalisme по лат. animal 'животно' + -изъм)Изк. Изобразяване на животни в изобразителното изкуство.
анималист - мн. анималисти.Художник, който изобразява животни.
анималкула - (нлат. animalculum, мн. -la)Зоол. Много дребно, почти невидимо с просто око животно.
анимато - (ит. animato)Муз. Живо, въодушевено.
анимация - мн. анимации.1. Вид изкуство, което се занимава с теорията и практиката на рисуваните филми.2. Съвкупност от рисунките в един рису...
анимизъм - само ед.Първобитно вярване в съществуването на душа у всеки предмет. // прил. анимистичен, анимистична, анимистично, мн. анимистич...
анимозо - (ит. animoso по лат. anima 'душа')Муз. Живо, динамично.
анимус - (лат. animus 'дух')Псих. „Мъжката" страна от психиката.
анион - мн. аниони, (два) аниона.В физиката - отрицателен йон, който при електролиза се натрупва на положителния електрод.
анихилация - (нем. Annihilation no нлат. annihilatio от лат. nihil 'нищо')Физ. Реакция, при която масата на веществото се превръща в ...
анкер - мн. анкери, (два) анкера.Скоба, която служи за закрепване на две машинни части или два строителни елемента.
анкета - мн. анкeти, ж.1. Разследване с цел установяване на вина или простъпка.2. Проучване на обществено мнение чрез събиране на сведения ...
анкетирам - анкетираш.Правя анкета.
анкетьор - мн. анкетьори.Лице, което прави анкета.
анкилоза - (нлат. ankylosis по гр. ankylos 'крив')Мед. Неподвижност на става поради срастване на ставните повърхности.
анклав - мн. анклави, (два) анклава.Територия на държава, която е обкръжена с територии на чужда държава.
анкър - мн. анкъри, (два) анкъра.Анкер.
анод - мн. аноди, (два) анода.В физиката - положителния електрод.
аномалия - мн. аномалии.Отклонение от нормалното; закономерното.// прил. аномален, аномална, аномално, мн. аномални.
аноминация - (нем. Annomination, фр. annomination по а- + лат. nominatio 'назоваване')Литер. Стилен похват, при който се употребяват ...
аноним - (фр. апопуте по гр. апо-nymos 'без име' от ан- + onymos 'име') Изк.1. Автор, който не се подписва под произвед...
анонимен - анонимна, анонимно, мн. анонимни.1. Който е без името на автора; неподписан. Анонимно писмо.2. Който е скрит под лъжливо име.// съ...
анонс - мн. анонси, (два) анонса.Предложение, известие, съобщение.
анонсирам - (фр. annoncer)Съобщавам, известявам.// Същ. анонсиране.
анопсия - (нлат. anopsia по ан- + гр. opsis 'зрение')Мед. Слабо зрение или невиждане.
анорак - мн. анораци, (два) анорака.Връхна затворена дреха с ръкави и качулка от непромокаем плат за туризъм.
анорексия - (гр. anorexia)Мед. Загуба на апетит. Противоп. булимия.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: