Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
антипатичен - антипатична, антипатично, мн. антипатични.Който предизвиква антипатия; неприятен, противен.
антипатия - мн. антипатии.Чувство на неприязън, на отвращение.
антипиретик - (нлат. anti-pyreticum по анти- + гр. pyretos 'треска')Фарм. Лечебно средство за понижаване на температурата.// Прил. ант...
антипод - мн. антиподи, (два) антипода.Предмет, явление, лице, противоположно по свойства и качества на друг предмет, явление, лице.
антирабически - (фр. antirabique по анти- + лат. rabies 'бяс')Мед. Противобесен.
антиракета - (по анти- + ракета)Воен. Ракета, предназначена за унищожаване на противникови балистични ракети.
антироман - (по анти- + роман)Литер. Голямо епично произведение на крайно модернистично литературно течение, отричащо законите на класическото...
антироялист - (по анти- + роялист)Полит. Противник на роялизма.// Прил. антироялистичен и антироялистически.
антисемитизъм - (по анти- + семит, подразбира се евреин + -изъм)Враждебно отношение спрямо евреите.
антисептик - (нлат. antiseptica (remedia) по анти- + гр. sepsis 'гниене')1. Фарм. Средство против инфекция на рани.2. Техн. Вещество,...
антисептика - (нлат. antiseptica (remedia) по анти- + гр. sepsis 'гниене')Фарм. 1. Обеззаразяване или предпазване от заразяване на ран...
антистатик - (по анти- + гр. statikos 'неподвижен, статичен')Хим. Препарат, който премахва статичното електричество.// Прил. антистат...
антистрофа - (клат. antistropha от гр. antislrophe)Литер. Част от песен, която съответства на предходната строфа; отпев.
антитеза - мн. антитези.Противоположност, противопоставяне.
антитоксини - В медицината - противоотрови.// прил. антитоксичен.
антитринитаризъм - вж. монархианство.
антифермент - (по анти- + фермент)Хим. Вещество, което спира ферментацията.
антифон - (гр.antiphonos по анти-+ гр. phonos 'звук')Муз. Поредно пеене на солист и хор или на двете половини на хор, като си отго...
антифраза - (фр. antiphrase от гр. antiphrasis)Литер. Стилна фигура, при която дума или израз се употребява с противоположно значение на основ...
антифриз - (англ. antifreeze по анти- + freeze 'замръзвам')1. Хим. Вещество, което понижава точката на замръзване на водата, напр. ...
антихрист - мн. антихристи, м.Противник на Христос, на Христовото учение, на християнството; безбожник, неверник.
антихуманен - (по анти- + хуманен)Книж. Нечовешки.
антициклон - мн. антициклони, (два) антициклона.Област на устойчиво високо атмосферно налягане, която се отличава с тихо и безоблачно време.
антиципация - (лат. anticipatio 'предварително взето') Книж.1. Предугаждане на събития, явления и др.2. Преждевременно настъпване на с...
античен - антична, антично, мн. антични.1. Който се отнася до времето на Стара Гърция и Рим.2. Древен, класически.// същ. античност, антично...
античност - (рус. античность по лат. antiquitas 'древност')Старогръцката и староримската епоха; класическата древност.// Прил. антич...
антография - (фр. anthographie по гр. anthos 'цвете' + -графия)Символичният език на цветята.
антозои - (нлат. anthozoa по гр. anthos 'цвете' + zoon 'животно')Зоол. Коралови полипи с формата на цветя.
антология - мн. антологии.Сборник с избрани художествени произведения от разни автори.
антоним - мн. антоними, (два) антонима.В езикознанието - дума, която има противоположно значение на друга дума.// прил. антонимен.
антракоза - (фр. anthrakose по гр. anthrax, -akos 'въглен' + -оза)Мед. Професионално белодробно заболяване, причинено от отлагане на...
антракс - (нлат. anthrax по гр. аnthrax 'въглен')Мед. Остра заразна болест но добитъка, която се предава и на човека; синя пъпка.
антракт - мн. антракти, (два) антракта.Времето между две части на театрално представление или концерт; пауза, почивка.
антрацит - само ед.Висококачествени каменни въглища с лъскав черен цвят, които имат голяма калоричност.// прил. антрацитен, антрацитна, антра...
антраша - (фр. entrechat)Театр. Балетна стъпка с неколкократно удряне на краката в скок.
антре - мн. антрета.Входно помещание в жилище; предверие.
антрекот - (фр. entrecote)Кул. Печено говеждо месо, отрязано между две ребра.
антрепозит - (по фр.епtreposer 'поставям стоки на склад')1. Склад при митница, гара, пристанище за внесени отвън стоки.2. Такса за съ...
антрепреньор - (фр. entrepreneur)Предприемач.
антрефиле - мн. антрефилета.Остар. Малка статия във вестник между две колони; частно съобщение във вестник.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: