Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
арестувам - арестуваш.Поставям под арест; затварям, запирам.
Ариадна - (гр. собств. Ariadne)Мит. Дъщеря на критския цар Минос, която спасила митичния герой Тезей, като му дала кълбо, с помощта на чиято...
арианство - (по собств. Arius)Рел. Една от големите ереси в християнската църква (IV-VI в.), създадена от александрийския презвитер Арий и отр...
аривизъм - (фр. arrivisme по arriver 'успявам')Книж. Силна амбиция.
ариден - (лат. aridus 'сух')Агр. Сух, безплоден, пустинен.
ариегард - Войскова част, която е оставена след главните сили, за да ги охранява.// прил. ариегарден.
Ариел - (евр. ariely 'божи лъв')Мит. Добър въздушен дух в средновековните западноевропейски митове.
ариергард - (фр. arriere-garde по arriere 'отзад' + garde 'охрана')Воен. Войскова част, охраняваща тила на войската при ма...
ариета - (ит. arietta, умал. от aria)Муз. Малка ария.
ариец - (по санскр. аrуа 'благороден')1. Ист. Представител на древен индоевропейски народ, завладял Сев. Индия и Иран между II и...
Ариман - (от перс. собств. Ahriman)1. Мит. Древноперсийско божество, олицетворение на злото.2. Прен. Злото начало.
ариозо - 1. Неголяма ария, която се редува с речитатив.2. В музиката - напевно, изразително.
аристократ - мн. аристократи.1. Лице, което принадлежи към аристокрацията.2. Прен. Изтънчен, изискан човек.
аристократичен - аристократична, аристократично, мн. аристократични.Който е свойствен на аристократ.// същ. аристократичност.
аристократически - аристократическа, аристократическо, мн. аристократически.Който се отнася до аристократ и аристокрация.
аристокрация - 1. Висше съсловие, привилигирован слой в обществото с благороден произход.2. Прен. Привилигирована обществена група, която заема и...
аристон - (фр. ariston но гр. aristos 'най-добър')Муз. Вид механичен музикален инструмент.
аристотелизъм - (по гр. собств. Aristoteles)Филос. Учение на Аристотел (384-322 пр. Хр.), основано на целенасоченост на материята към своя божеств...
аритметика - Спец. Дял от математиката, в който се изучават простите свойства на числата, изразени с цифри, и основните действия с тях.// прил....
аритмия - В медицината - нарушение на нормалната дейност на сърцето,която се изразява в неравномерно редуване на сърдечните удари.
ария - мн. арии.Музикална партия за един глас - предимно в опера.
арка - мн. арки.1. Свод над отвор в стена или между две колони.2. Архитектурно сводесто съоръжение във вид на голяма врата.
аркада - мн. аркади.1. Редица от арки, съставящи архитектурно цяло .2. Проход, галерия под редица от арки на колони.
аркадаш - мн. аркадаши.Остар. Разг. Другар, побратим.
Аркадия - (гр. Arkadia)1. Геогр. Област в Южна Гърция, чиито жители са представени в древногръцката поезия като весели и щастливи пастири и ...
аркбутан - (фр. arc-boutant)Арх. Арка, служеща за подпора на стена.
Арктика - (по гр. arktikos 'северен')Геогр. Северната полярна област на земното кълбо.// Прил. арктичен и арктически.
Арлекин - (ит. Arlecchino)1. Литер. Традиционен герой от италианската комедия дел арте, облечен в пъстри дрехи и с черна маска, който изпълн...
арлекинада - (ит. arlecchinata)1. Литер. Театрална пиеса с главно действащо лице Арлекин.2. Прен. Смехотворство, шутовство.
армаган - мн. армагани, (два) армагана.Остар. Подарък, донесен от човек, който се връща от далечно пътуване.
Армагедон - (евр. har megiddo(n) 'хълм край гр. Мегидо(н)')Библ. Според Апокалипсиса - място на есхатологичната битка (в Северна Пал...
армада - мн. армади.Голяма военноморска или военновъздушна флота.
арматура - 1. В строителството - железни пръти, които се използват в единна железобетонна конструкция.2. В техниката - съвкупност от прибори ...
арматурист - мн. арматуристи.Строителен работник, който изработва и монтира арматура.
армея - Диал.1. Кисело зеле.2. Саламура на кисело зеле.// прил. армеев.
армирам - армираш.1. В строителството - монтирам арматура.2. Заякчавам, укрепвам предмет, материал, конструкция с елементи (напр. метал) от ...
армировка - мн. армировки.1. Монтаж на арматура.2. Заякчаване, укрепване.
армия - мн. армии.1. Въоръжените сили на една държава.2. Оперативно войсково обединение на няколко корпуса или дивизии.3. Прен. Огромна съ...
армюр - (фр. armure)Текст. Украшение върху плат, нанесено още при неговото изтъкаване.
арнаут - (тур. arna(v)ut от гр. arbanites)1. Нар. Албанец.2. Прен. Упорит човек, лют човек.// Прил. арнаутски.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: