Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
арагонит - (фр. aragonite по Арагон - област в Испания + -ит)Минер. Кристална разновидност на калциев карбонат с ромбични кристали.
аралия - (лат. aralia)Бот. Декоративно вечнозелено растение от сем. бръшлянови с красиви длановидни листа. Fastia japonica.
арамейски - (по евр. Aram 'Сирия')Семитски език, говорен в Сирия, Палестина и Египет от IX в. пр. Хр. до VII в. сл. Хр., език, на ко...
аранжеман - (фр. arrangement 'споразумение')Търг. Доброволно споразумение между длъжник и кредитор.
аранжимент - Приспособяване на музикално произведение за изпълнение на друг инструмент или друг състав инструменти (гласове).
аранжирам - аранжираш.Правя аранжимент; подлагам на аранжимент.
арап - мн. арапи. Остар.1. Чернокож човек.2. Арабин.
арапин - мн. арапи.Арап.
арат - (рус. арат от монг.)Скотовъдец, пастир в Монголия.
араукария - (по собств. геогр. Arauсо, местност в Чили)Бот. Вид големи иглолистни дървета, подобни на бор, от Южна Америка, Австралия, Нова Гв...
арахнид - (фр. arachnide по гр. arachne 'паяк' + -ид)Зоол. Паякообразно насекомо.
арахнология - (по гр. arachne 'паяк' + -логия)Зоол. Дял от зоологията, изучаващ паяците и паякообразните.
арбалет - мн. арбалети, (два) арбалета.Старинно ръчно стрелково оръжие - лък с дървена дръжка с жлеб за поставяне и насочване на стрелата.
арбеска - мн. арабески.1. В изкуството - украса,орнамент от геометрични фигури, стилизирани листа и цветя първоначално в духа на арабския ст...
арбитраж - мн. арбитражи, (два) арбитража.Разрешение на спорни въпроси от арбитри.// прил. арбитражен, арбитражна, арбитражно, мн, арбитражни...
арбитрален - (фр. arbitral от лат. arbitralis)Книж. Според личното мнение; самоволен, произволен.
арбитрарен - (лат. arbitrarius)Юр. Произволен.
арбитър - мн. арбитри.1. Специално избрано лице за разрешаване на спорни въпроси; посредник.2. Длъжностно лице, което разрешава имуществени ...
арборикултура - (по лат. arbor 'дърво' + култура)Книж. Лесовъдство.
аргат - мн. аргати.Остар. Наемен земеделски работник; ратай.
аргатин - мн. аргати.Аргат.
аргатувам - аргатуваш.Работя като аргат.
арго - В езикознанието - таен език на съсловие, на социална група.
аргон - Химичен елемент - газ без цвят и миризма, който се съдържа във въздуха и се използва в електрическите и луминисцентните лампи.
аргонавт - мн. аргонавти.В старогръцката митология - моряци, които с кораба Арго, водени от Язон, отплували за Колхида, за да си върнат златн...
арготизъм - (фр. argotisme по argot 'арго')Език. Думи от тайните говори (арго), предимно на крадците и скитниците.
аргумент - мн.аргументи, (два) аргумента.1. Основание, довод, доказателство.2. В математиката - независима променлива величина, от чието изме...
аргументация - 1. Привеждане на аргументи (в 1 знач.); аргументиране.2. Съвкупност, система от аргументи, при разсъждение.
аргументирам - аргументираш.Привеждам аргументи; обосновавам. - аргументирам се. Обосновавам се с аргументи.// същ. аргументиране.
Аргус - (по гр. собств. Argous)1. Мит. В гръцката митология - стоок пазач великан, който никога не затварял всичките си очи.2. Прен. Бдите...
ареал - мн. ареали, (два) ареала.Област, в чиито граници са разпространени определени видове растения, животни, езикови явления.
арена - мн. арени.1. Кръгла площадка в средата на цирк, където се изпълнява програмата.2. Прен. Област и място на дейност и изява; поприще...
аренда - мн. аренди.1. Отдаване на недвижим имот за временно ползване срещу наем.2. Самият наем, който се плаща за използването на наетия и...
арендатор - мн. арендатори.Лице, което взема и използва недвижим имот под аренда.
арендувам - арендуваш.Вземам под аренда.// същ. арендуване.
ареография - (нем. Areographie по собств. гр. Ares 'Марс' + -графия)Астрон. Описание на планетата Марс.
ареола - (фр. areole по лат. areola 'малка повърхност')1. Мед. Червено кръгче около пъпка на гърда, около рана и под.2. Астрон. С...
ареопаг - (лат.areopagus от гр. Areiopagos по Areios 'Аресов' + pagos 'хълм')1. Ист. Върховен съд в древна Атина, който ...
арест - мн. арести, (два) ареста.1. Задържане на лице под стража.2. Помещение, в което държат под стража.
арестант - мн. арестанти.Лице, което се намира под арест; затворник.// прил. арестантски, арестантска, арестантско, мн. арестантски.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: