Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
ас - асът, аса, мн. асове.Карта за игра с един знак в средата; асо, туз.
асамблея - мн. асамблеи.Представително събрание, свиквано от международна организация; събор, конгрес.
асана - (санскр. asana)Положение на тялото при йогийски упражнения.
асансьор - мн. асансьори, (два) асансьора.Подемно съоръжение за автоматично изкачване и сваляне на хора и товари.// прил. асансьорен.
асеизмичен - (по а- + гр. seismos 'земетресение')Геогр. Който не се намира в сеизмична област.
асексуален - (по а- + лат. sexualis 'полов')1. Безполов.2. Който няма полово влечение.// Същ. асексуалност.
асемичен - (по а- + гр. sema 'признак')Книж. Който няма признаци; неясен, непознаваем.// Същ. асемичност.
асенизация - (клат. assenisatio)Спец. Създаване на здравословни условия.
асептика - В медицината - предпазване от заразяване на рана чрез обеззаразяване на предметите и инструментите, с които се манипулира.// прил....
асигнати - (фр. assignats по лат. assignatus 'снабден със знак')Фин. Книжни пари, пускани във Франция по време на революцията от 17...
асигнация - (фр. assignation от лат. assignatio по assigno 'определям') Фин.1. Книжен знак, банкнота.2. Писмено нареждане за изплаща...
асигновка - (по лат. assigno 'определям') Фин.1. Документ, с който учрежденията получават от банката суми за определена цел.2. Предн...
асиметричен - асиметрична, асиметрично, мн. асиметрични.Който е лишен от симетрия.// същ. асиметричност.
асиметрия - мн. асиметрии.Състояние на отсъствие или нарушеност на симетрията; несъразмерност на частите.
асимилатор - мн. асимилатори, (два) асимилатора.Държава, която провежда политика на асимилация.// прил. асимилаторски.
асимилация - мн. асимилации.1. В биологията - усвояване на външни вещества в организма.2. В политиката - поглъщане, претопяване на един народ и...
асимилирам - асимилираш.1. Извършвам асимилация; подлагам на асимилация.2. Прен. Усвоявам , възприемам.
асинхронен - асинхронна, асинхронно, мн. асинхронни.Който е лишен от синхрония; неедновременен.// същ. асинхрония.
асистент - мн. асистенти.1. В университет - най-ниското научно звание и преподавателска длъжност.2. Помощник на професор, лекар, режисьор и д...
асистентка - мн. асистентки.Жена асистент.
асистирам - асистираш.Извършвам работа като асистент; помагам.
аскариди - (нлат. ascarida от гр. askaris, -idos)Зоол. Глисти, паразитиращи в червата на човека и животните, достигащи при някои видове до 25...
аскеза - (гр. askesis 'упражнение')Книж. Отшелничество, подвижничество.
аскер - мн. аскери. Остар.1. Войска.2. Войник.
аскет - мн. аскети.1. Последовател на аскетизма; отшелник, пустинник, постник.2. Прен. Човек, който се е отказал от удоволствията на живот...
аскетизъм - 1. В християнската религия - учение за постигане на нравствено съвършенство и приближаване до божественото чрез отричане от земнит...
аслан - мн. аслани, (два) аслана.Остар. Лъв.
аслъ - нареч. Разг.Наистина, действително, всъщност.
асма - мн. асми.Висока дворна лоза, разклонена по дървена и/или метална скара на подпори.
асо - мн. аса.Ас; туз, бирлик.
асомния - (нлат. assomnia по а- + лат. somnus 'сън')Мед. Безсъние.
асонанс - мн. асонанси, (два) асонанса.В литературата - съзвучие, повторение на еднакви гласни в един или няколко съседни стиха.
асорти - Който се отнася до подбрани по вид и качество еднородни предмети.
асортимент - Налична съвкупност от разни видове и сортове на една и съща стока.
асоциален - (по а- + социален)Книж. Който страни от обществения живот; саможив.
асоциативен - асоциативна, асоциативно, мн. асоциативни.Който се отнася до асоциация.
асоциация - мн. асоциации.1. Връзка между прдстави, при която появата на една от тях извиква друга налична в съзнанието.2. Сдружение; свободно...
асоциирам - асоциираш.Свързвам по асоциация.
асоцииран - асоциирана, асоциирано, мн. асоциирани.Присъединен, сдружен.
аспарагус - мн. аспарагуси, (два) аспарагуса.Вид стайно растение с дълги крехки стъбла и нежни игловидни листа.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: