Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
апология - мн. апологии.Неумерена, прекаленна възхвала, защита на някого или нещо.
Аполон - (от гр. собств. Apollon)1. В гръцката митология - бог на слънцето, красотата и изкуствата, възприет директно в древноримската мито...
апоплексия - само ед.В медицината - мозъчен кръвоилив; удар.// прил. апоплектичен, апоплектична, апоплектично, мн. апоплектични.
апорт - (фр. apport)Фин. Вноска от движими или недвижими имоти от страна на съдружник в предприятие.
апостазия - (гр. apostasia)Книж. Вероотстъпничество, измяна.
апостериори - (лат. a posteriori)Филос. Въз основа на опита, на фактите. Противоп. априори.// Прил. апостериорен.
апостол - мн. апостоли.1. В евангелието - всеки от дванайсетте ученици на Христос, избрани за божи пратеници и проповедници.2. Проповедник ...
апостолат - (лат. apostolatus по гр. apostolos)Дейност на апостол.
апостолически - (лат. apostolicus от гр. apostolicos)Църк. Който принадлежи на апостолския (папския) престол; папски.
апостроф - мн. апострофи, (два) апострофа.1. В езикознанието - горна запетая като знак за изпусната буква.2. Дума или забележка, с която се п...
апострофа - (фр. apostrophe но гр. apostrophe 'обръщане')1. Литер. Реторична фигура - обръщение към отсъстващи лица или към неодушев...
апострофирам - апострофираш.Прекъсвам говорещото лице с дума или забележка, за да изразя отношение или да дам оценка.
апотема - (гр. apothema) Мат.1. Перпендикуляр, спуснат от центъра на правилен многоъгълник до една от неговите страни.2. Перпендикуляр, спус...
апотеоз - мн. апотеози.1. В античността - обред за обожествяване на лица или предмети.2. Прен. Възвеличаване, прослава на лица, събития, пре...
апотропичен - (от гр. apotrope 'отклоняване, отблъскване')Език. За име или дума - имащ магическа сила да отблъсква злото.
апраксия - (нлат. apraxia по гр. apraxia 'бездействие')Мед. Нарушаване способността за извършване на целесъобразни действия поради ...
апрески - апреска.Вид ботуши с дебели подметки за сняг.
апретура - Окончателна обработка на материали (плат, кожа, хартия), за да се придадат необходимите за предназначението им качества.// прил. а...
април - Четвъртият месец на календарната година.// прил. априлски, априлска, априлско, мн. априлски.
априорен - априорна, априорно, мн. априорни.Който предхожда опита и практиката, не е основан на научни факти.
априори - нареч.Независимо от опита и практиката; предварително.
апробация - (лат. approbatio)1. Книж. Одобрение, потвърждение с официален характер.2. Допускане на студент до стажантска практика и контролът ...
апробирам - апробираш.1. Давам официално одобрение.2. Допускам студент до стажантска практика.
апропо - нареч.Впрочем, между другото, тъкмо.
апроприация - (фр. appropriation от лат. appropriate)Книж. Присвояване, завладяване.
апсара - (санскр. apsara)Мит. В индийската митология - божествена девойка.
апсида - мн. апсиди.В архитектурата - сводеста ниша в стена на постройка.
аптека - мн. аптеки.Заведение за приготвяне и/или продажба на лекарства.// прил. аптечен.
аптекар - аптекарят, аптекаря, мн. аптекари.Лице което работи в аптека; фармацевт.// прил. аптекарски.
аптекарка - мн. аптекарки.Жена аптекар.
аптерий - (гр. apteros 'безкрил' по а- + pteron 'крило')Зоол. Безкрило насекомо.
аптерикс - (фр. apterix по а- + гр. pteryx 'крило')Зоол. Безкрила птица (киви-киви). Apteryx australis.
аптечка - мн. аптечки.1. Малка аптека.2. Комплект от необходими лекарства за даване на първа помощ.3. Предметът за съхранение на тези лекарс...
ар - арът, ара, мн. арове, (два) ара.Единица за измерване на земна площ, равна на сто квадратни метра.
ара - (бразил. ara)Зоол. Едър южноамерикански папагал с ярка окраска.
арабаджия - мн. арабаджии.1. Истор. Човек, чийто занаят е да превозва товари с кола; кираджия.2. Остар. Занаятчия, който прави и поправя коли,...
арабеска - (фр. arabesque)1. Изк. Орнаментален мотив във вид на преплетени линии, стилизирани стъбла и листа, арабски думи и текстове.2. Малк...
арабизъм - (фр. arabisme) Език.1. Особеност, свойствена на арабския език.2. Дума или обрат на речта, заети от арабски език.
арабистика - (фр. arabistique)Наука за арабския език и култура.
арабия - мн. арабии.Добър, отзивчив човек; добряк.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: