Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква А
апатия - мн. апатии.Състояние на пълно безразличие, равнодушие; липса на интерес.
апатрид - (фр. apatride по а- + гр. patris, -idos 'отечество')Юр. Лице, което е изгубило граждански права в родината си и не е пол...
апаш - мн. апаши.Уличен крадец; джебчия.
апекс - (лат. apex 'връх')1. Книж. Връхна точка.2. Астрон. Точката от небесната сфера, към която е насочено в даден момент движе...
апел - Призив за подкрепа, помощ, съдействие. Отправям апел.
апелативен - апелативна, апелативно, мн. апелативни, прил.Апелационен. Апелативен съд. Съд от втора инстанция.
апелационен - апелационна, апелационно, мн. апелационни, прил.Който се отнася до апелация.
апелация - В съдопроизводството - начин за проверяване на решенията на първоинстанционен съд.
апелирам - апелираш.1. Отправям апел.2. В съдопроизводството - обжалвам съдебно решение към по-горна съдебна инстанция.
апендикс - мн. апендикси, (два) апендикса.Малък израстък на сляпото черво.
апендицит - (нлат. appendicitis по лат. appendix 'придатък' + -ит)Мед. Възпаление на апендикса; апандисит.
апериодичен - (по а- + периодичен)Книж. Непериодичен.
аперитив - мн. аперитиви, (два) аперитива.1. Спиртно питие преди ядене за апетит.2. Заведение, в което се поднасят спиртни напитки и закуски ...
аперсю - (фр. apercu)Кратко изложение, кратък преглед на нещо.
апертура - (клат. apertura 'отваряне')Физ. Величина, която характеризира ефективния отвор на оптическа система.
аперцепция - (клат. apperceptio по ad 'при' + percipio 'разбирам') Псих.1. Обусловеност на възприятията от миналия опит, зн...
апетит - мн.апетити.1. Желание за ядене.2. Прен. Страст за печалба, домогване до нещо.
апетитен - апетитна, апетитно, мн. апетитни.Който възбужда апетита; вкусен, съблазнителен.
апикултура - (фр. apiculture по лат. apis 'пчела' + cultura 'отглеждане')Книж. Пчеларство.
апиретичен - (нлат. apyreticus по а-+ гр. pyretos 'треска')Мед. Който е без повишена температура.
Апис - (от гр. собств. Apis)Свещеният бик у древните египтяни.
аплик - мн. аплици.Малко осветително тяло, закрепено на стена.
апликатура - (ит. applicaiura по лат. applico 'плътно прилягам') Муз.1. Разположение и редуване на пръстите при свирене на музикален ...
апликация - мн. апликации.Фигура от един вид материя, пришита или залепена върху друг вид за украса.
апликирам - апликираш.Правя апликация.
аплодирам - аплодираш.Одобрявам или приветствам чрез ръкопляскания; ръкопляскам.
аплодисмент - (фр. applaudissement)Ръкопляскане.
аплодисменти - само мн.Ръкопляскания в знак на одобрение или приведствие.
апломб - само ед.Показна самоувереност в държанието или при говорене.
апогей - апогеят, апогея.1. В астрономията - най отдалечената от Земята точка на лунната орбита или на орбитата на изкуствен спътник.2. Пре...
апокалипсис - само ед.1. Християнска църковна книга от Новия завет, която съдържа пророчество за края на света.2. Прен. Обслановка или състояние...
апокалиптика - (гр. apokalyptika)Ист. Общо наименование на съчинения от първите векове преди и след Хр., в които се описват идването на месия, Ст...
апокалиптичен - (гр. apokalypticos)1. Църк. Съдържащ откровение; пророчески.2. Прен. За език - неясен, метафоричен, загадъчен.З. Прен. Наподобяващ...
апокопа - (фр. apocope от гр. ароhope 'отсичане, премахване')Грам. Изпускане на един или няколко звука в края на думата.
апокринен - (нлат. apocrinus по апо- + гр. krino 'отделям')Мед. Отделящ. апокринни жлези- потни, млечни и др. жлези.
апокриф - мн .апокрифи, (два) апокрифа.1. Произведение с библейски сюжет, което църквата приема за недостоверно и го отрича и преследва.2. П...
аполитизъм - (фр. apolitisme по гр. apolitikos 'неполитичен' + -изъм)Полит. Неучастие или безразличие към политиката; аполитичност.//...
аполитичен - аполитична, аполитично, мн. аполитични.Който е безраличен към въпросите на текущата политика и се държи настрана от нея.// същ. ап...
апологет - мн. апологети.Страстен защитник на нечие учение и идея или мнение.
апологетика - (гр. apologetike)1. Книж. Оправдание или защита на някое учение.2. Църк. Богословска дисциплина за защита на християнската религия...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: