Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
агрегация - (фр. agregation от лат. aggregatio) Книж.1. Конкурс във Франция за назначаване на редовни преподаватели в лицей или факултет.2. Фи...
аденалгия - (по аден- + -алгия)Мед. Болка в жлезите.// Прил. аденалгичен.
адоптатор - (лат. adoptator)Юр. Осиновител.
адоптация - и адопция (лат. adoptatio, adoptio)Юр. Осиновяване.// Прил. адоптивен.
адсорбция - (лат. adsorptio по ad-sorbeo 'поглъщам')Хим. Поглъщане на пари от някакъв газ или на разтворени вещества от някаква течн...
аеробиоза - (лат. aerobiosis по аеро- + гр. biosis 'средство за живот')Биол. Живот за сметка на атмосферния кислород.
аеротакси - (по аеро- + такси)Ав. Малък самолет, наеман като такси от пътника.
аерофагия - (лат. aerophagia по аеро- + -фагия)Мед. Гълтане на въздух, проникващ в стомаха.
айнщайний - (по собств. A. Einstein, немски физик (1879-1955)Хим. Радиоактивен елемент от групата на актинидите, зн. Es, пор. н. 99, получен п...
аквамарин - (нем. Aquamarin по лат. aqua 'вода' + marinus 'морски') Минер.1. Синьозеленикав минерал, разновидност на берил...
акватинта - (ит. aquatinta от лат. aqua tincta 'оцветена вода')Худ. Гравюра, при която образите се нанасят на лакирана метална плоча...
акротерий - (гр. akroterion)Арх. Скулптурно украшение (обикн. на човек или животно) над ъглите на фронтон на здание.
акрофобия - (нлат. acrophobia по гр. akros 'висок'+ -фобия)Мед. Болезнен страх от голяма височина.
акроцефал - (по гр. akros 'остър' + kephale 'глава')Антроп. Човек с изострена, продълговата глава.
акцептант - (нем. Akzeptant по лат. acceptans, -antis 'приемащ')Банк. Лице, което се задължава да изплати полица.
акцесорен - (нлат. accessorius) Книж.1. Добавъчен, допълнителен.2. Второстепенен, случаен.
албигойци - (фр. albigeois по собств. лат. Albiga, фр. Albi, град във Франция)Ист. Еретици дуалисти в областта Лангедок в Южна Франция през XI...
албинизъм - (нлат. albinismus по лат. albus 'бял')Мед. Вродена пълна или частична липса на пигмент на кожата, космите и очите, от ко...
алиенизъм - (фр. alienisme)Мед. Наука за душевните болести.
аликванта - (лат. (pars) aliquanta)Мат. Част от число, която не може да се дели без остатък.// Прил. аликвантен.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: