Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

- Намерени са 4183 думи от търсенето
аранжеман - (фр. arrangement 'споразумение')Търг. Доброволно споразумение между длъжник и кредитор.
араукария - (по собств. геогр. Arauсо, местност в Чили)Бот. Вид големи иглолистни дървета, подобни на бор, от Южна Америка, Австралия, Нова Гв...
арготизъм - (фр. argotisme по argot 'арго')Език. Думи от тайните говори (арго), предимно на крадците и скитниците.
арианство - (по собств. Arius)Рел. Една от големите ереси в християнската църква (IV-VI в.), създадена от александрийския презвитер Арий и отр...
ариергард - (фр. arriere-garde по arriere 'отзад' + garde 'охрана')Воен. Войскова част, охраняваща тила на войската при ма...
Армагедон - (евр. har megiddo(n) 'хълм край гр. Мегидо(н)')Библ. Според Апокалипсиса - място на есхатологичната битка (в Северна Пал...
артралгия - (нлат. arthralgia по гр. arthron 'става' + -алгия)Мед. Болки в става.
артроподи - (по гр. arthron 'става' + pous, podos 'крак')Зоол. Членестоноги. Arthropoda.
археорнис - (по архео- + гр. ornis 'птица')Палеонт. Изкопаемо животно, подобно тархеоптерикса, но по-близо до птиците.
архиерарх - (гр. archierarches)Църк. Архиепископ, архиерей.
асигнация - (фр. assignation от лат. assignatio по assigno 'определям') Фин.1. Книжен знак, банкнота.2. Писмено нареждане за изплаща...
асигновка - (по лат. assigno 'определям') Фин.1. Документ, с който учрежденията получават от банката суми за определена цел.2. Предн...
асоциален - (по а- + социален)Книж. Който страни от обществения живот; саможив.
астенопия - (нлат. asthenopia по а- + гр. sthenos 'сила' +ops, opos 'око')Мед. Изморяване на окото при продължително близк...
атараксия - (гр. ataraxia 'отсъствие на смущения')Книж. Пълно душевно спокойствие и невъзмутимост, което според епикурейците е качес...
атоксичен - (по а- + гр. toxicos 'отровен')Мед. Несъдържащ токсини, неотровен.
афебрилен - (нлат. afebrilis по а- + гр. febris 'треска')Мед. Който е без повишена температура.
аферентен - (лат. afferens, -entis 'носещ, донасящ')Мед. За кръвоносни съдове - носещ кьм; за нерви - центростремителен.
афирмация - (лат. affirmatio)Книж. Потвърждаване, утвърждаване.// Прил. афирмативен.
афоресвам - (гр. aphoriso, диал. aphoreso 'отстранявам')1. Църк. Отлъчвам от църквата.2. Прен. Отстранявам, проклинам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: