Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
актиниди - (по гр. aktis, -inos 'лъч' + -ид)Хим. Група химични елементи след актиний, с пор. номера след 90, някои от които се полу...
акузатив - (от лат. (casus) ассusativus)Грам. Винителен падеж.//Прил. акузативен.
акцептор - (лат. acceptor 'приемател')Хим. Вещество, което присъединява към себе си атом водород.// Прил. акцепторен.
алвеолар - (нлат. alveolaris )Фон. Звук, който се учленява, като върхът на езика се допира до алвеолите (д, т). алвеоларен.
алебарда - (фр. hallebarde от нем. Hellebarde, helmbarte)Ист. Вид средновековно копие с брадвичка на върха.
алегация - (лат. allegatio)Юр. Довод, твърдение, позоваване.
алергени - (нем. Allergen от нлат. allcrgenum по гр. alios 'друг' + ergon 'работа')Мед. Антитела, причиняващи алергия.
аликанте - (по собств. Alicante, град в Каталония.)Прочуто испанско вино.
аликвота - (лат. (pars) aliquota)Мат. Част от число, която седели без остатък.// Прил. аликвотен.
алкалоид - (по фр. alcali 'алкали' + -оид)Хим. Токсично азотсъдържащо органично съединение, предимно от органичен произход, като ни...
Алмагест - (фр. almageste от ар. almagisti, което от гр. magiote (syntaxis), труд на Птоломей)Книга по астрономия през средните векове.
алогизъм - (нем. Alogismus по а- + гр. logismos 'разсъждение')Филос. Нелогичност, безсмислица.// Прил. алогичен.// Същ. алогичност.
алокуция - (лат. allocutio)Книж. Кратка реч на важна личност по определен повод.
алопатия - (лат. allopat(h)ia от гр. allopatheia)Мед. Начин на лекуване на болестта чрез средства, които се противопоставят на болестните явл...
алопеция - (лат. alopecia от гр. alopekia)Мед. Косопад.
алпинеум - (по лат. alpinus 'алпийски')Част от градина или парк, оформена от скали и засадена с високопланинска растителност.
амазонит - (нем.Amazonit по собств. Amazon, река в Южна Америка + -ит')Минер. Вид зелен фелдшпат, открит край р. Амазонка.
амазонки - (лат. Amazon по гр. мн. amasones 'за жени - които нямат гърди')Мит. В древногръцката митология - войнствен народ само от...
амалгама - (клат. amalgama от ар.)1. Хим. Сплав от метал с живак, употребявана за пломби в стоматологията. 2. Прен. Смесица от различни неща....
амарилис - (нлат. Amaryllis от гр. amaryllis)Бот. Едногодишно луковично градинско растение с ярки ароматни цветове. Amaryllis belladonna.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: