Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
абдуктор - (лат. abductor по лат. abducto 'отвеждам')Анат. За мускул - отвеждач.
аберация - (лат. aberratio 'отклонение')1. Видимо отклонение.2. Прен. Отклонение от истината, заблуда. //Прил. аберационен.
абецедар - абецедарий. (лат. abecedarium по имената на първите четири букви от латинската азбука)1. Буквар.2. Прен. Новак, неопитен човек.
абнормен - (по лат. ab 'от' + norma 'правило')Мед. Разраснал се в повече, извъннормен.
абсорбер - (нем. Absorber по лат. absorbeo 'поглъщам')1. Хим. Абсорбент.2. Техн. Уред за поглъщане на химически или битови пари.
аванложа - (рус. аванложа по фр. avant 'отпред' + logc 'ложа')Театр. Ложа, допряна до сцената.
аванпост - (фр. avant-poste no avant 'напред' + poste 'пост')Воен. Предна стража на войска; преден пост.
авантюра - (фр. aventure)1. Приключение.2. Рисковано дело.// Прил. авантюристичен.// Същ. авантюризъм.// Същ. авантюрист.
автоклав - (по авто-1 + лат. clavis 'ключ')Техн. Херметически затварящ се металически съд за стерилизация.// Прил. автоклавен.
автократ - (гр. autokrates по авто- + kratos 'сила, власт')Абсолютен монарх, самодържец.
адамизъм - (фр. adamisme по евр. собств. Adam 'Адам')Ист. Доктрина на някои еретици, които са се появявали голи на събрания, за да ...
адвенчър - (англ. adventure 'приключение')1. Икон. Рисков проект или предприятие.2. Инф. Компютърна игра, при която играчът изпълня...
адитивен - (лат. additivus)Който се прибавя.// Същ. адитивност.
адорация - (лат. adoratio)1. Църк. Поклонение, обожаване.2. Прен. Обожание.// Прил. адоратор.
аерозоли - (по аеро- + гр. solos 'маса, вещество')Хим. Нееднородни разпръскващи се системи ми твърдо или течно вещество или въздуха...
аеростат - (фр. aerostat по аеро- + гр. statos 'стоящ')Ав. Летателен апарат, напълнен с лек газ, който се издига чрез подемната сил...
акведукт - (лат. aquаеductus 'водопровод')Техн. Мостово съоръжение с водопровод.
акинезия - (лат. acinesia от гр. akinesia)Мед. Неподвижност, парализа.
акростол - (гр. akrostolion)Мор. Предната издигната част на старинен кораб с украшение.
аксиален - (фр. axial 'осов' по лат. axis 'ос')Който се отнася до ос; осов.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: