Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

сссссссс - Намерени са 4860 думи от търсенето
антропо- - (гр. anthropo-)Първа съставна част на сложни думи със значение 'отнасящ се до човека, човеко-', напр. антропология.
антуриум - (нлат. anthurium)Бот. Декоративно стайно растение с едри ярки цветове, подобни на кала.
анфилада - (фр. enfilade)1. Арх. Редица от стаи, арки и др., разположени в права линия, така че да се преминава от една в друга.2. Воен. Стре...
анхидрид - (нем. Anhydrid по гр. anhydros 'лишен от вода' + -ид)Хим. Съединение на някой елемент с кислород, получено чрез отнемане...
апертура - (клат. apertura 'отваряне')Физ. Величина, която характеризира ефективния отвор на оптическа система.
апраксия - (нлат. apraxia по гр. apraxia 'бездействие')Мед. Нарушаване способността за извършване на целесъобразни действия поради ...
аптерикс - (фр. apterix по а- + гр. pteryx 'крило')Зоол. Безкрила птица (киви-киви). Apteryx australis.
арабеска - (фр. arabesque)1. Изк. Орнаментален мотив във вид на преплетени линии, стилизирани стъбла и листа, арабски думи и текстове.2. Малк...
арабизъм - (фр. arabisme) Език.1. Особеност, свойствена на арабския език.2. Дума или обрат на речта, заети от арабски език.
арагонит - (фр. aragonite по Арагон - област в Испания + -ит)Минер. Кристална разновидност на калциев карбонат с ромбични кристали.
аривизъм - (фр. arrivisme по arriver 'успявам')Книж. Силна амбиция.
аркбутан - (фр. arc-boutant)Арх. Арка, служеща за подпора на стена.
артефакт - (нлат. artefactum по лат. ars, artis 'изкуство' + factum 'нещо направено ')1. Мед. Изкуствено предизвикан пато...
архейски - (по гр. archaios 'древен') В съчет.архейска ера (геол.) - най-старата ера от развитието на Земята - преди повече от 4 ми...
архитрав - (ит. architrave по архи-+ ит. trave 'греда') Арх.1. Главна носеща греда, лежаща върху колони, конзоли, стълбове или стен...
асемичен - (по а- + гр. sema 'признак')Книж. Който няма признаци; неясен, непознаваем.// Същ. асемичност.
асигнати - (фр. assignats по лат. assignatus 'снабден със знак')Фин. Книжни пари, пускани във Франция по време на революцията от 17...
аскариди - (нлат. ascarida от гр. askaris, -idos)Зоол. Глисти, паразитиращи в червата на човека и животните, достигащи при някои видове до 25...
аспидиум - (нлат. aspidium по гр. aspidion 'щитче')Бот. Вид мъжка папрат, чиито коренчета служат за лекарство против глисти, тения ...
-астения - (по а- + гр. sthenos 'сила')Втора сьставна част на сложни думи - медицински термини за означаване 'липса на сила�...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: