Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Д
делегат - мн. делегати, м. Избран или назначен представител, който е упълномощен от колектив, организация или държава. Делегат на конференци...
делегация - мн. делегации, ж. Група делегати. Правителствена делегация.
делегирам - делегираш, несв. и св.; кого. Изпращам като делегат. • Делегирам права. Упълномощавам.
дележ - само ед. 1. Разделяне на части; деление. Дележ на клетки. 2. Делба.
деление - мн. деления, ср. 1. Разделяне на части. Деление на литературата по жанрове. 2. Разстоянието между две черти от скалата на измерват...
делибашия - мн. делибашии, м. 1. Истор. Турски войник от XVIII — XIX в., който извършвал грабежи и насилия. 2. Прен. Буен, разпуснат човек.
деликатен - деликатна, деликатно, мн. деликатни, прил. 1. Който е вежлив при общуване с други хора; тактичен. Деликатен човек. 2. Който има не...
деликатес - мн. деликатеси, м. Изискано, специално приготвено или рядко ястие или пиене. Месни деликатеси. // прил. деликатесен, деликатесна, ...
делим - делима, делимо, мн. делими, прил. Който може да се дели. // същ. делимост, делимостта, ж.
делимо - мн. делими, ср. Спец. В математиката - число или величина, които се делят.
делириум - само ед. 1. Спец. В медицината — състояние на умопомрачение, свързано с халюцинации, непроизволни двигателни действия, конвулсии и...
делитба - мн. делитби, ж. 1. Поделяне на имущество; делба. 2. Класификация въз основа на общи признаци; разпределение. // прил. делитбен, де...
делител - делителят, делителя, мн. делители, (два) делителя, м. Спец. В математиката — число или величина, с които се дели друго число.
делия - мн. делии, м. 1. Истор. Турски войник от XVIII — XIX в., който се занимава с грабежи и насилия. 2. Разг. Буен човек.
делко - мн. делка, ср. Спец. Уред за запалване на горивната смес в двигателите с вътрешно горене чрез подаване на електрическа искра.
делник - мн. делници, (два) делника, м. Ден, в който се работи.// прил. делничен, делнична, делнично, мн. делнични. • В делник и в празник....
дело - мн. дела, ср. 1. Проява на човешка дейност; работа, занимание. Тук съм по служебни дела. Зает е с някакви важни дела. 2. Само ед. ...
делови - делова, делово, мн. делови, прил. 1. Който бързо и умело върши работата си. Делови човек. 2. Който се отнася до енергичен, умел, п...
деловит - деловита, деловито, мн. деловити,прил. 1. Енергичен, похватен, който бързо се справя с работата си; делови (в 1 знач.). 2. Който е...
деловодител - деловодителят, деловодителя, мн. деловодители, м. Длъжностно лице, което се занимава със съхраняване и водене на служебни книжа и ...
деловодство - само ед. 1. Водене на служебна преписка и съхраняване на книжата на учреждение. 2. Отдел в учреждение, който се занимава с водене ...
делопроизводство - само ед. Деловодство (в 1 знач.).
делта - мн. делти, ж. Устие на река, която при вливането си се разделя на няколко ръкава, и сушата, която е около него.
делтаплан - мн. делтаплани, (два) делтаплана, м. Безмоторен летателен апарат с триъгълна повърхност и място под нея за управляващия, който се ...
делтапланеризъм - само ед. Вид спорт, свързан с умението за управление на делтаплан.
делтапланерист - мн. делтапланеристи, м. Лице, което лети с делтаплан.
делувиален - делувиална, делувиално, мн. делувиални, прил. Спец. Който се отнася до делувий. Делувиални почви.
делувий - делувият, делувия, само ед., м. Земни пластове, които са наносни или утаечни, донесени от водата при дъждове или от свличания по п...
делфин - само ед. Спец. В спорта - плувен стил, при който се гребе едновременно с ръцете надолу и назад.
делфинариум - мн. делфинариуми, (два) делфинариума, м. Голям аквариум с морска вода, снабден със зала за представления, в който се отглеждат и д...
деля - делиш, мин. св. делих, мин. прич. делил, несв. 1. Какво/кого. Правя на части, на дялове. Деля ябълките поравно между децата. 2. Ко...
демагог - мн. демагози, м. Лице, което си служи с демагогия.
демагогия - само ед. 1. Преднамерено въздействие върху инстинктите и чувствата на масите чрез лъжливи и примамливи обещания за постигане на ко...
демагогствам - демагогстваш, несв. Служа си с демагогия.
демагогствувам - демагогствуваш, несв. Демагогствам.
демакиаж - само ед. Сваляне, почистване на грим. Тоалетно мляко за демакиаж.
демаркационен - демаркационна, демаркационно, мн. демаркационни, прил. Който установява, определя граница; разделителен, разграничителен. • Демарк...
демаскирам - демаскираш, несв. и св. 1. Снемам маскировката от нещо или някого. Демаскирам оръдие. 2. Разкривам истинския облик, същността на н...
дембел - мн. дембели, м. Разг. Човек, който не се труди; лентяй, безделник.
дембелин - мн. дембели, м. Разг. Дембел.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: