Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------ - Намерени са 1233 думи от търсенето
автосугестия - (по авто- + сугестия)Псих. Самовнушение.// Прил. автосугестивен.
агностицизъм - (по а- + гр. gnosis 'знание')Философски възглед, който отрича познаваемостта на обективната действителност.
агробиология - (по агро- + биология)Агр. Наука за общите биологически закономерности в растениевъдството и животновъдството.// Прил. агробиологич...
аеродинамика - (по аеро- + динамика)Физ. Клон от механиката на флуидите, в който се разглеждат действащите във въздушна среда сили и свързаните с...
аеромеханика - (по аеро- + механика)Дял от механиката, който изучава движението и равновесието на въздуха и другите газове и движението и равнове...
аеротропизъм - (по аеро- + гр. trope 'обръщане')Бот. Свойство на растенията да се насочват към въздуха за повече кислород.
актиномицети - (нлат. actinomy-cetes по актино- + гр. mykes 'гъба')Микробиол. Низши организми с черти на бактерии и прости гъби.
актиноморфен - (по актино- + гр. morphe 'вид, форма')Биол. Бот. Устроен във вид на лъчи.
американизъм - (фр. americanisme по собств. America 'Америка')1. Език. Дума или израз, характерни за американския английски език.2. Аме...
амплификация - (лат. amplificatio 'увеличаване')Книж. Уголемяване, разширяване, преувеличаване.// Прил. амплификационен.
антиметабола - (гр. antimetabola)Литер. Стилна фигура, при която във втория израз се повтарят думите от първия в обратен ред, напр. ям, за да жив...
антинеутрино - (англ. antineutrino по анти- + ит. neutrino 'неутрино')Физ. Неутрална елементарна частица, античастица на неутрино.
антрепреньор - (фр. entrepreneur)Предприемач.
антропонимия - (по антропо- + гр. onymos 'име') Език.1. Наука за собствените лични и фамилни имена.2. Сбор от личните и фамилни имена н...
антропософия - (нем. Anthroposophie по антропо- + гр. sophia 'мъдрост')Филос. Религиозно мистично учение, разновидност на теософията, с...
антропофагия - (по антропо- + -фагия)Човекоядство, канибализъм.
антропофобия - (по антропо- + -фобия)Мед. Болезнено чувство на страх от хората.
апокалиптика - (гр. apokalyptika)Ист. Общо наименование на съчинения от първите векове преди и след Хр., в които се описват идването на месия, Ст...
артериотомия - (нлат. arteriotomia по гр. arteria 'артерия' + -томия)Мед. Кръвопускане от артерия.
археоптерикс - (по архео- + гр. pteгух 'крило')Палеонт. Изкопаемо животно от юрския период, преходно между влечугите и птиците.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: