Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
подготвителен - подготвителна, подготвително, мн. подготвителни, прил. Който е предназначен за подготовка. Подготвителен период. Подготвителен кла...
подкрепителен - подкрепителна, подкрепително, мн. подкрепителни, прил. Който придава сили. Подкрепително питие.
политикономия - само ед. Наука за производствените отношения и икономическите закони, действащи в различните общества; политическа икономия.
потребителски - потребителска, потребителско, мн. потребителски, прил. 1. Който е свързан с потребител. 2. Свързан само със задоволяване на своите...
предопределям - предопределяш, несв. и предопределя, св.; какво. Предварително определям.
предположение - мн. предположения, ср. Догадка, предварително допускане.
президентство - само ед. 1. Длъжност на президент. 2. Учреждение в помощ на президента и сградата, в която се помещава.
прелюбодеяние - мн. прелюбодеяния, ср. Прелюбодействие.
преустройство - мн. преустройства, ср. Преустройване.
приготовление - мн. приготовления, ср. Обикн. мн. Предварително приготвяне за нещо; подготовка.
приемственост - приемствеността, само ед., ж. Последователно преминаване от едно към друго, като се използва направеното преди.
прикосновение - мн. прикосновения, ср. Допир, докосване.
приспособенец - мн. приспособенци, м. Човек, който се приспособява към обстоятелствата и нагажда към тях своите възгледи, поведение. // прил. прис...
продоволствие - само ед. 1. Хранителни продукти. 2. Снабдяване с хранителни продукти. // прил. продоволствен, продоволствена, продоволствено, мн. ...
произхождение - само ед. Остар. Произход.
протекционист - мн. протекционисти, м. Привърженик на протекционизма.
рентгенология - само ед. Наука, която изучава рентгеновите лъчи и тяхното приложение в медицината, биологията и др.
словоизлияние - мн. словоизлияния, ср. 1. Изобилие от празни думи, поток от думи, тирада. 2. Произнасяне на поток от празни думи. Склонна към слов...
средношколник - мн. средношколници, м. Средношколец. // прил. средношколнически, средношколническа, средношколническо, мн. средношколнически.
стихотворение - мн. стихотворения, ср. Спец. Кратък лирически жанр, в който основното са образите и чувството, а не действието. Пиша стихотворения...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: