Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Т
тухлар - тухларят, тухларя, мн. тухлари, м. Работник, който прави тухли от глина.
тухларница - мн. тухларници, ж. Работилница или фабрика за тухли.
тухларски - тухларска, тухларско, мн. тухларски, прил. Който се отнася до тухла и до тухлар. Тухларска работилница.
туч - тучът, туча, само ед., м. Остар. 1. Медна сплав; бронз. 2. Лято желязо; чугун. 3. Прен. Нещо много тежко и масивно.
тучен - тучна, тучно, мн. тучни, прил. 1. За земя — плодороден. Тучни поля. 2. За растителност — който е лзпълнен със сокове; буен, свеж. ...
туш - тушът, туша, мн. тушове, (два) туша, м. Вид гъсто черно мастило, използвано за рисуване и чертане, което засъхва бързо. Портрет с ...
туширам - тушираш, несв. и св.; какво. 1. Поставям сенки на рисунка. 2. Пречертавам с туш направен с молив чертеж. 3. Намалявам качествата, ...
тщеславен - тщеславна, тщеславно, мн. тщеславни, прил. Който се стреми да изтъкне достойнствата си; славолюбив. // нареч. тщеславно.
тщеславие - само ед. Непрекъснат стремеж към слава; славолюбие.
тъга - мн. тъги, ж. Чувство на жал; скръб, мъка. Раздялата изпълваше сърцето и с тъга.
тъгувам - тъгуваш, несв. Изпитвам тъга; тъжа, жалея. Тъгувам за близките си.
тъдява - нареч. Разг. По тези места; наоколо, тук. Тъдява срещнах мечката за първи път.
тъдявашен - тъдявашна, тъдявашно, мн. тъдяваш-ни, прил. Разг. Който е от тези места; тукашен. Тъдявашен човек.
тъжа - тъжиш, мин. св. тъжах, мин. прич. тъжал, несв. Изпитвам чувство на тъга; скърбя, жалея. Цялото село тъжеше за убитото момиче.
тъжачка - мн. тъжачки, ж. Жена, която оплаква мъртвец по време на траурната церемония; оплаквачка. Тъжачките нареждаха и припяваха жално и п...
тъжба - мн. тъжби, ж. Остар. Писмено оплакване по някакъв повод, изпратено до съдебна инстанция или друго учреждение; жалба.
тъждествен - тъждествена, тъждествено, мн. тъждествени, прил. Който напълно съвпада с друг; еднакъв, равен. Тъждествено уравнение. Тъждествена ...
тъждество - мн. тъждества, ср. 1. Пълно съвпадане; еднаквост, равенство. 2. Спец. В математиката - равенство, което е в сила за всички числови...
тъжен - тъжна, тъжно, мн. тъжни, прил. 1. Който е обзет от тъга. Тъжно момиче. 2. Който изразява тъга. Тъжен поглед. 3. Който предизвиква ...
тъжител - тъжителят, тъжителя, мн. тъжители, м. Лице, което подава тъжба.
тъжителка - мн. тъжителки, ж. Жена тъжител.
тъжовен - тъжовна, тъжовно, мн. тъжовни, прил. Тъжен. // нареч. тъжовно. // същ. тъжовност, тъжовността, ж.
тъй - показ, нареч. Така. • Тъй като. Съюз за въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение за причина; защото, понеже. Ще закъснея, ...
тъка - тъчеш, мин. св. тъках, мин. прич. тъкал, несв.; какво. 1. Изработвам на стан материя, плат. Тя тъче килими. 2. Прен. За паяк — пле...
тъкан - тъканта, мн. тъкани, ж. 1. Материя, изработена чрез тъкане. Копринена тъкан. 2. Само ед. Начин, по който е изработена такава матер...
тъкач - мн. тъкачи, м. Работник, който тъче.
тъкачен - тъкачна, тъкачно, мн. тъкачни, прил. Който е предназначен за тъкане. Тъкачен цех. Тъкачен стан.
тъкачка - мн. тъкачки, ж. Жена тъкач.
тъкмо - нареч. 1. В определен момент, току-що. Тя тъкмо влезе и телефонът звънна. 2. Равно, точно. Тъкмо две години стаж не му достигнаха ...
тъкмя - тъкмиш, мин. св. тъкмих, мин. прич. тъкмил, несв. Разг. 1. какво/кого. Подреждам, нагласям. Тъкмя огнището. Защо я тъкмиш като за ...
тълкование - мн. тълкования, ср. Тълкуване.
тълковен - тълковна, тълковно, мн. тълковни, прил. Който съдържа в себе си тълкуване, обяснение. Тълковен речник.
тълкувам - тълкуваш, несв.; какво. 1. Обяснявам с други думи, за да се схване смисълът му; разяснявам. Тълкувам нови думи. Тълкувам закон. 2....
тълкуване - мн. тълкувания, ср. 1. Обясняване, разясняване. 2. Изказване, което съдържа обяснение за смисъла на нещо, обикн. според нечия глед...
тълкувател - тълкувателят, тълкувателя, мн. тълкуватели, м. Лице, което тълкува. Тълкувател на сънища.
тълмач - мн. тълмачи, м. Остар. 1. Тълкувател. 2. Преводач.
тълпа - мн. тълпи, ж. 1. Обикн. пренебр. Струпване на множество хора. Около всяка сцена на фолклорния фестивал имаше тълпи. 2. Прен. Прене...
тълпя се - тълпиш се, мин. св. тълпях се, мин. прич. тълпял се, несв. Само мн. Събираме се на тълпа, струпваме се. Хората се тълпяха около не...
тъма - мн. тъми, ж. Тъмнина.
тъмен - тъмна, тъмно, мн. тъмни, прил. 1. В който няма светлина или който е недостатъчно осветен. Тъмна стая. Тъмна нощ. 2. Който пропуска...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: