Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

------------- - Намерени са 712 думи от търсенето
автоматизация - Внедряването и употебата на автоматични машини в производството.
автоматизирам - автоматизираш.Внедрявам и употребявам автоматични машини в производството. - автоматизирам се. Превръщам се в автомат; върша нещо ...
администратор - мн. администратори.1. Длъжностно лице, което участва в управлението.2. Разг. Лице от административния обслужващ персонал.
администрация - само ед.1. Органите на изпълнителната държавна власт, на управлението на учреждения, фирми, предприятия.2. Длъжностните лица в упр...
администрирам - администрираш.1.Управлявам, ръководя.2. Пренебр. Управлявам бюрократично, формално, без да навлизам в същината на работата.
аклиматизирам - аклиматизираш.Приспособявам се към нови климатични условия.
алкохолизирам - алкохолизираш.1. Насищам с алкохол.2. Приучавам към пиене на алкохол. - алкохолизирам се.
архиепископия - мн. архиепископии.Църковна област, управлявана от архиепископ.
архитектоника - Хармонично съчетание на части в една цялост (в архитектурата, музиката, литературата, изкуството).
атеросклероза - само ед. Хронично заболяване на големите и средните артерии, което се характеризира с намляване на еластичността им и образуване н...
аболиционизъм - (амер. англ. abolitinism по лат. abolitio, -onis 'премахване')1. Ист. Движение за премахване със закон на робството на н...
абсолютизирам - (по лат. absolutus 'съвършен, пълен' + -ирам)1. Книж. Правя безусловен, поставям като безусловно начало.2. Отивам до кра...
австралопитек - (по лат. australis 'южен' + гр. pithekos 'маймуна')Палеонт. Вид човекоподобна маймуна, намерена като изкопаемо...
автобиография - (по авто + гр. bios 'живот' + grapho 'пиша')1. Съчинение, в което авторът описва живота си.2. Кратко описание ...
автодидактика - (по авто + гр. didacticos 'поучаващ')Самообразование.// Прил. автодидактичен и автодидактически.
авторитаризъм - (фр. autoritarisme по лат. auctoritas 'пълна власт')Полит. Авторитарно управление.
аеронавигация - и аеронавтика (по аеро- + навигация)Ав. Въдухоплаване.//Прил. аеронавигационен.// Същ. аеронавт.
азотобактерия - (по азот + бактерия)Микробиол. Бактерия, която живее свободно в почвата и я обогатява с азотни вещества за растенията, като усвояв...
аклиматизация - (лат. acclimatisatio по лат. ac 'при' + гр. klima, -atos 'климатичен пояс')Приспособяване към нови климатични ...
актинотерапия - (нлат. actinotherapia по актино- + терапия)Мед. Лечение с лъчиста енергия (рентгенови, ултравиолетови, слънчеви и др. лъчи).
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: