Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Г
геодезия - само ед.Наука за измерването, изобразяването и картографирането на земни площи.// прил. геодезичен, геодезична, геодезично, мн. ге...
геодинамика - (по гео- + динамика)Наука за силите, които действат в съвременните геологически процеси.
геолог - мн. геолози, м.Специалист по геология.
геология - само ед.Наука за строежа, състава и историята на земната кора, за методите на търсене на полезни изкопаеми.// прил. геологичен, ге...
геомагнетизъм - (по гео- + магнетизъм)Отдел от геофизиката, изучаващ разпределението и изменението на земното магнитно поле.
геометрия - само ед.Дял от математиката за пространствените форми и начините за измерването им.// прил. геометричен.
геоморфология - (по гео- + морфология)Геогр. Наука за произхода и развитието на земеповърхностните форми.
геоним - (нем. Geonym по гео- + гр. onima 'име')Псевдоним, съдържащ географско название, напр. Климент Охридски.
геополитика - само ед.Наука за взаимодействието на географски и политически фактори.// прил. геополитически.
георгики - (по гр. georgike (techne) 'земеделие')Литер. Стихове, възпяващи селския живот.
геостатика - (по гео- + статика)Наука за равновесието на твърдите тела.
геосфера - (по гео- + сфера)Геол. Всяка от разнородните концентрични обвивки на земното кълбо:барисфера - земното ядро, литосфера - земната к...
геотектоника - (по гео- + тектоника)Дял от геологията, изучаващ строежа на земната кора и при-чините за образуването на земните форми.// прил. ге...
геотропизъм - (по гео- + гр. trope 'извивка' + -изъм)Биол. Свойство на растителните органи да приемат определено положение спрямо цент...
геофизика - (по гео- + физика)Съвкупност от науки, изучаващи физическите свойства на Земята: метеорология, океанография, геоморфология и др.
геохимия - (по гео- + химия)Наука за химическия състав и процеси на Земята.
геоцентризъм - само ед.Название на господстващото в древността и Средновековието схщане, че центърът на Вселената е Земята, а Слънцето и другите ...
гепард - мн. гепарди, (два) гепарда, м.Хищен бозайник в Азия и Африка, подобен на леопарда.
герак - мн. гераци, (два) герака, м.Диал. Ястреб.
геран - мн. герани, (два) герана, м.Диал. Дълбок кладенец, от който водата се вади с кофа, прикрепена на кобилица.
гераниум - (нлат. geranium от лат. geranion, което от гр. geranos 'жерав') Бот.1. Здравец.2. Южноафриканско декоративно растение, о...
герб - гербът, герба, мн. гербове, (два) герба, м.Отличителен знак на държава, град, сдружение, учреждение и др., който се изобразява вър...
гергеф - мн. гергефи, (два) гергефа, м.Кръгла рамка, на която се опъва плат за бродиране, нашиване.
гергина - мн. гергини, ж.Градинско цвете с едри кичести цветове.
гердан - мн. гердани, (два) гердана, м.Огърлица, наниз.// същ. умал. герданче, мн. герданчета.
герен - мн. герени, (два) герена, м. Диал.1. Ниско място край река, което понякога се залива от вода.2. Ливада, поляна край село.
герест - гереста, гересто, мн. герести, прил. Диал.За петел — едър, с жълти и червени пера.
гериатрия - (нлат. geriatria по гр. geron 'старец' + iatreia 'лекуване')Мед. Клон от геронтологията, който се занимава с и...
гериля - (исп. guerrilla, умал. от guегга 'война')Партизанска война в Испания и в латиноамериканските страни.
германизация - (по лат. germanus 'германски')Понемчване. // прил. германизирам.
германизъм - (нем. Germanismus по лат. germanus 'германски' + -изъм) Език.1. Езиков обрат, типичен за немски език.2. Заемка от немски...
германий - (нлат. germanium по собств. лат. Germania 'Германия')Химически елемент, зн. Ge, пор. н. 32 - крехък сивобял метал, близъ...
германистика - (нем. Germanistik)Език. Дял от езикознанието, който изучава германските езици.
германофил - (лат. germanus 'германец' + -фил)Привърженик на германците и германската култура.// същ. германофилство.
германофоб - (лат. germanus 'германец' + -фоб)Лице, което мрази германците и тяхната култура.// същ. германофобство.
герминатор - (англ. germinator по лат. germino 'пониквам')Бот. Апарат за изпитване кълняемостта на семената, за ускоряване или регули...
героизирам - героизираш, несв. и св.; какво.Придавам героизъм; правя да изглежда по-героичен, отколкото е.
героизъм - само ед.Качество на герой (в 1 знач.).
героика - само ед.Съвкупност от проявите на героизъм в едно събитие.
героиня - мн. героини, ж.Жена герой.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: