Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Е
ескалация - само ед. Увеличение, нарастване, разширение, интензифициране (обикн. за нещо негативно). Ескалация на напрежението. Ескалация на в...
ескиз - мн. ескизи, (два) ескиза, м. Предварителни наброски, скица, модел на рисунка или на друго произведение на изкуството и литературат...
ескимос - мн. ескимоси, м. Лице, което принадлежи към народност, живееща по полярното крайбрежие на Северна Америка и Гренландия. // прил. е...
ескорт - само ед. Военен конвой; охрана, която съпровожда нещо или някого. Почетен ескорт. // прил. ескортен, ескортна, ескортно, мн. ескор...
ескортирам - ескортираш, несв. и св.; какво/кого. Съпровождам, придружавам с ескорт.
еснаф - мн. еснафи, м. 1. Истор. Само ед. През Възраждането — местна организация на лицата от един занаят. Златарски еснаф. 2. Остар. Лице...
еснафка - мн. еснафки, ж. Жена еснаф (в 3 знач.).
еснафство - само ед. 1. Еснаф (в 1 знач.). 2. Еснафщина.
еснафщина - само ед. Духовна ограниченост; проява на еснаф (в 3 знач.).
есперанто - само ед. Изкуствен език, създаден върху основата на романските езици.
еспресо - неизм. • Кафе еспресо. Кафе, приготвено в специална машина чрез прекарване на гореща пара под налягане през смлени кафени зърна.
естакада - мн. естакади, ж. Спец. Съоръжение във вид на мост за извеждане на един път над друг в мястото на пресичането им.
естествен - естествена, естествено, мн. естествени, прил. 1. Който е от природата (от земната повърхност, климат, животински и растителен свят...
естество - само ед. Самата същност; това, което е присъщо на нещата.
естествознание - само ед. Естествени, природни науки (за явленията и закономерностите в природата).
естествоизпитател - естествоизпитателят, естествоизпитателя, мн. естествоизпитатели, м. Лице, което се занимава с изследване на природните явления.
естет - мн. естети, м. 1. Спец. Специалист по естетика. 2. Лице с изтънчен вкус, поклонник на всичко изящно.
естетизация - само ед. Естетизиране.
естетизирам - естетизираш, несв. и св.; какво. 1. Придавам естетически характер, разглеждам като естетически значимо. Опитват се да естетизират ...
естетизъм - само ед. Спец. Подход в изкуството, при който доминира стремежът художествените средства сами по себе си да бъдат изкуство. Във фи...
естетика - само ед. 1. Спец. Наука за изкуството, за същността и формите на прекрасното в художественото творчество, природата и живота. 2. С...
естрада - мн. естради, ж. 1. Издигнато място, обикн. на открито, за изпълнение (на артисти, оркестри, оратори и др.) пред публика. 2. Разг. ...
естраден - естрадна, естрадно, мн. естрадни, прил. Който се отнася до естрада (във 2 знач.). Естрадна песен. Естрадна програма. Естраден орке...
етаж - мн. етажи, (два) етажа, м. 1. Част от сграда, която включва всички помещения, разположени на едно равнище. 2. За всяка хоризонталн...
етажерка - мн. етажерки, ж. Малък подвижен мебел с рафтове, обикн. за книги.
еталон - мн. еталони, (два) еталона, м. Образец, модел; мерило за сравнение. Това може да служи като еталон. // прил. еталонен, еталонна, е...
етамин - само ед. Мрежест плат, на който се бродира с дебели конци. //прил. етаминен, етаминена, етаминено, мн. етаминени. Етаминена игла. ...
етан - само ед. Спец. В химията — безцветен газ без миризма, който се съдържа в нефта и земния газ.
етап - мн. етапи, (два) етапа, м. 1. Отделен момент, фаза в развитието на някакъв процес. В последния етап на подготовката за изборите. 2...
етер - само ед. Спец. В химията — лесноизпаряваща се безцветна течност, която се използва в химията като разтворител, а в медицината — за...
етеричен - етерична, етерично, мн. етерични, прил. • Етерично масло. Спец. Масловидно вещество с приятна миризма, което се съдържа в някои ра...
етернит - само ед. Спец. Азбестоциментова смес, от която се правят покривни плочи, водопроводни тръби и др. // прил. етернитов, етернитова, ...
етика - само ед. 1. Учение за морала, за неговото развитие, принципи и норми. 2. Съвкупност от норми и правила на поведение; морал. Трябва...
етикет - мн. етикети, (два) етикета, м. 1. Листче, което се залепва или прикрепя на предмет (обикн. на търговска стока), за да означи харак...
етикеция - само ед. Етикет (във 2 знач.).
етил - само ед. Спец. В химията — едновален-тен въглеводороден остатък, който не съществува в свободно състояние. // прил. етилов, етилов...
етимология - само ед. Спец. Дял от езикознанието, който изучава произхода, историята и родствените връзки на думите. // прил. етимологичен, ети...
етиология - само ед. Спец. 1. В медицината — наука за причините за възникване на болестите. 2. Във философията — наука за причин-ността.
етногенеза - само ед. Етногенезис.
етногенезис - само ед. Произход на човешкия род, на дадена раса, народ, народност, племе.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: