Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

тика - Намерени са 128 думи от търсенето
пластика - мн. пластики, ж. 1. Само ед. Съвкупност от изкуства, създаващи обемни фигури. 2. Само ед. Изкуство за ритмични, плавни и грациозни...
политика - само ед. 1. Дейност на партия, обществена група или на органите за управление при ръководене на държавата. Партийна политика. Външ...
практика - мн. практики, ж. 1. Приложение на теоретически познания. Да обвържем теорията с практиката. 2. Натрупани умения и опит в определен...
свастика - мн. свастики, ж. Кръст със завити под прав ъгъл краища, срещан като символ и орнаментален мотив в древните култури и използван кат...
тематика - само ед. Съвкупност от теми, характерни за творчеството на един писател, за едно направление или за определен период; проблематика...
фонетика - само ед. Спец. Част от езикознанието — наука за говорните звукове и за звуковия състав на езика. // прил. фонетичен, фонетична, фо...
балистика - само ед.Дял от механиката, в който се изучава движението на снаряда при стрелба.// прил. балистичен.
вертикала - мн. вертикали.Вертикал.
галактика - мн. галактики, ж.Звездна система. Нашата галактика. Други галактики.// прил. галактичен, галактична, галактйчно, мн. галактични.//...
граматика - само ед.Наука, дял от езикознанието, в който се разглежда морфологичният и синтактичният строй на езика.// прил. граматичен, грама...
догматика - обикн. ед. 1. Учение за догмите на дадена религия; вероучение. 2. Само ед. Догматизъм.
дидактика - само ед. Дял на педагогиката, който изучава методите и формите на обучение.
енклитика - мн. енклитики, ж. Спец. В езикознанието - дума или форма без ударение в речта, които се произнасят заедно с предходната дума.
евристика - само ед. 1. Система на обучение, която цели учениците сами да достигат до научните знания. 2. Наука, която се занимава със законом...
козметика - само ед. 1. Изкуство да се приготвят и прилагат различни средства за поддържане свежестта на кожата на лицето и тялото, както и са...
омилетика - само ед. Спец. Наука за църковното красноречие.
политикан - мн. политикани, м. Пренебр. Човек, който много обича да говори за политика, без да разбира от нея.
романтика - само ед. Това, което предизвиква положителни емоции, приповдигнато, спокойно настроение.
семантика - само ед. Спец. 1. В езикознанието — наука, която изследва значенията на езиковите единици и отношението към назоваваните предмети....
семиотика - само ед. Спец. 1. Наука за знаковите и сигналните системи и използването им за предаване на съобщения сред хората и животните. 2. ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: