Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

гра - Намерени са 369 думи от търсенето
стенография - само ед. Вид писмо със специални съкращения за бързо записване, обикн. на устна реч; бързопис, скоропис. // прил. стенографски, ст...
стенографка - мн. стенографки, ж. Жена стенограф.
телеграфист - мн. телеграфисти, м. Човек, който работи на телеграф.
уранография - само ед. Описание на небесните тела.
фотографски - фотографска, фотографско, мн. фотографски, прил. 1. Който се отнася до фотография. Фотографски материал. Фотографска снимка. Фотог...
хореография - само ед. 1. Танцово изкуство. 2. Поставяне на танц на сцена. // прил. хореографски, хореографска, хореографско, мн. хореографски.
хореографка - мн. хореографки, ж. Жена хореограф.
цинкография - само ед. Приготвяне на цинкови клишета за печат по фотомеханичен начин.
библиография - мн. библиографии.1. Наука за систематизация и описание на печатни издания и ръкописи.2. Самата систематизация и описът на печатни ...
биогеография - (по био- + география)Наука за географското разпространение и разпределение на животинските и растителните видове.// Прил. биогеогр...
грабителство - мн. грабителства, ср.Проява на грабител.
градинарство - само ед.Занятие, поминък на градинар. Занимавам се с градинарство.
градобитнина - само ед.Това, което е унищожено, повредено от град.
гражданея се - гражданееш се, мин. св. гражданях се, мин. прич. гражданял се, несв.Подражавам на гражданите (в 1 знач.), искам да изглеждам гражд...
гражданствен - гражданствена, гражданствено, мн. гражданствени, прил.Публичен, широко известен.// същ. гражданственост, гражданствеността, ж. Доб...
граммолекула - (по грам + молекула)Хим.Толкова грама от дадено вещество, колкото е неговото молекулно тегло.
гратификация - (лат. gratifikatio 'услужливост')Книж. Награда, възнаграждение.// прил. гратификационен.
емигрантство - само ед. Живот на емигрант, пребиваване на емигрант. В емигрантство.
зоогеография - само ед. Дял от биогеографията, който изучава разпределението на дивите животни по земята.
извънградски - извънградска, извънградско, мн. извънградски, прил. 1. Който е вън от рамките или от административните предели на града, но близо ...
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: