Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква Ф
фолклористика - само ед. Спец. Наука за фолклора.
фолклористка - мн. фолклористки, ж. Жена фолклорист.
фон - фонът, фона, мн. фонове, (два) фона, м. 1. Основен цвят, тон, върху който е направена рисунка. Блестящ фон. 2. Заден план на карти...
фонд - фондът, фонда, мн. фондове, (два) фонда, м. 1. Парични средства, ценности и др., които са на разположение на държава, организация ...
фондан - само ед. Вид полутвърда захар за изработка на сладкарски изделия, както и топящи се в устата бонбони от тази захар. // прил. фонда...
фондация - мн. фондации, ж. Организация, която се учредява според завещание или от инициативна група обикн. за да осъществява благотворителна...
фонетика - само ед. Спец. Част от езикознанието — наука за говорните звукове и за звуковия състав на езика. // прил. фонетичен, фонетична, фо...
фонтан - мн. фонтани, (два) фонтана, м. Декоративно съоръжение с течаща, обикн. нагоре, вода.
форма - мн. форми, ж. 1. Външни очертания на предмет; външен вид, изглед. Овална форма. 2. Очертания на човешкото тяло; фигура. Пищни форм...
формал - мн. формали, м. Човек, който действа в съгласие с установен ред, с определена конюнктура.
формален - формална, формално, мн. формални, прил. 1. Който се отнася до външния вид, до формата на нещо. Формален облик. 2. Който се отнася ...
формализация - само ед. Спец. Представяне и изучаване на някои области от знанието във вид на формална система.
формализирам - формализираш, несв. и св. какво. Държа за формата, издигам за основен критерий формата, а не съдържанието. Престанете да формализи...
формализъм - само ед. 1. Придържане към външната форма на нещо за сметка на неговото съдържание; формализиране. 2. Спец. Направление в естетика...
формалин - само ед. Спец. Силно дезинфекциращо средство, използвано в морга, при съхраняване на части от тяло или на цяло тяло на животно в с...
формалист - мн. формалисти, м. 1. Който се придържа към формализма (в 1 знач.). 2. Представител на формализма (във 2 знач.).
формалистка - мн. формалистки, ж. Жена формалист.
формалност - формалността, мн. формалности, ж. Необходимо действие от гледище на възприет, установен ред в извършването на нещо. Подписът в наш...
формат - мн. формати, (два) формата, м. Размер (в дължина и ширина) на лист хартия, книга, снимка и др. под. Голям формат. // прил. формате...
формен - формена, формено, мн. формени, прил. Униформен. Формен полицай.
формирам - формираш, несв. и св. 1. Кого/какво. Придавам форма, завършеност; изграждам, оформям. Формирам характер. Формирам личност. 2. Какв...
формула - мн. формули, ж. 1. Условен израз от букви, цифри и други знаци за означаване на отношения, процеси, състав и др. Математическа фор...
формулирам - формулираш, несв. и св.; какво. Придавам на мислите и разсъжденията си кратък и точен словесен израз. Формулирам извод. Формулирам...
формулировка - мн. формулировки, ж. 1. Формулиране. Формулировката беше направена веднага. 2. Формулирана мисъл; определение, формула (в 3 знач.)...
формуляр - мн. формуляри, (два) формуляра, м. Стандартен документ, бланка за попълване. Попълвам формуляра.
форсирам - форсираш, несв. и св. 1. Какво. Предизвиквам по-бързо задвижване. Форсирам колата. 2. Какво/кого. Подтиквам към по-бързо извършван...
форт - фортът, форта, мн. фортове, (два) форта, м. Укрепление, крепост.
фортуна - само ед. Остар. Орис, участ, съдба.
форум - мн. форуми, (два) форума, м. Масово представително събиране; събрание, конференция, конгрес. Научен форум. Политически форум.
фосфат - само ед. Спец. Сол на фосфорната киселина с приложение в земеделието, медицината и др. // прил. фосфатен, фосфатна, фосфатно, мн. ...
фосфор - само ед. Спец. Химически елемент — силноотровно и леснозапалимо светещо вещество.// прил. фосфорен, фосфорна, фосфорно, мн. фосфор...
фосфоресцирам - фосфоресцираш, несв. и св. Излъчвам слаба светлина; блещукам. // същ. фосфоресциране, ср.
фото - само ед. Разг. Фотографско ателие. Отивам до фотото.
фото- - Първа съставна част на сложни думи със значение фотографски, напр. фотоалбум, фотоапарат, фотоархив, фотоателие, фото-витрина, фот...
фотоапарат - мн. фотоапарати, (два) фотоапарата, м. Апарат за фотографски снимки. Фотоапарат "Кодак".
фотогеничен - фотогенична, фотогенично, мн. фотогенични, прил. За човек — чието лице се възпроизвежда, отразява добре върху фотографска лента ил...
фотограф - мн. фотографи, м. Човек, който професионално се занимава с фотография (в 1 знач.).
фотографирам - фотографираш, несв. и св.; кого/ какво. Правя фотографска снимка с апарат; снимам. Фотографирам хора. — фотографирам се. Правя си ...
фотографичен - фотографична, фотографично, мн. фотографични, прил. Фотографски.
фотографически - фотографическа, фотографическо, мн. фотографически, прил. Фотографски.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: