Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

---------ен - Намерени са 321 думи от търсенето
автокефален - автокефална, автокефално, мн. автокефални.Който е с независима църковна власт.
автоматичен - автоматична, автоматично, мн. автоматични.1. Който действа като автомат или с помощта на автомат.2. Който се е автоматизирал; меха...
авторитарен - авторитарна, авторитарно, мн. авторитарни.Който се основава на безприкословно подчинение.
авторитетен - авторитетна, авторитетно, мн. авторитетни.1. Който има авторитет.2. Който заслужава доверие.3. Който не допуска възражение.
антипатичен - антипатична, антипатично, мн. антипатични.Който предизвиква антипатия; неприятен, противен.
апелационен - апелационна, апелационно, мн. апелационни, прил.Който се отнася до апелация.
асиметричен - асиметрична, асиметрично, мн. асиметрични.Който е лишен от симетрия.// същ. асиметричност.
асоциативен - асоциативна, асоциативно, мн. асоциативни.Който се отнася до асоциация.
авирулентен - (лат. avirulentus по а- + лат. virulentus 'отровен')Мед. За микроб - лишен от вирулентност, от способност да причини заб...
адвербиален - (лат. adverbialis по ad 'при' + verbum 'глагол')Грам. Който има качества на наречие.
алкалоземен - (по фр. alcali 'алкали' + земен)Хим. Само в съчет. алкалоземни метали - елементите калций, стронций, барий и радий.
антенатален - (нлат. antenatalis по лат. ante 'преди' + natalis 'рожден')Мед. Отнасящ се до състоянието преди раждането.
антиморален - (по анти- + морален)Книж. Противонравствен.
антихуманен - (по анти- + хуманен)Книж. Нечовешки.
апериодичен - (по а- + периодичен)Книж. Непериодичен.
апотропичен - (от гр. apotrope 'отклоняване, отблъскване')Език. За име или дума - имащ магическа сила да отблъсква злото.
атрибутивен - (фр. attributif) Език.Определителен.// Същ. атрибутивност.
аурикуларен - (нлат. auricularis от лат. auricula 'ушенце')Мед. Ушен.
ахроматичен - и ахроматически (гр. achromatikos по а- + chroma, -alos 'цвят')Книж. Неоцветен, безцветен.
баснословен - баснословна, баснословно, мн. баснословни.Необичайно голям, изключителен.
страници: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: