Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

огия - Намерени са 108 думи от търсенето
радиология - само ед. Наука за енергията, получена при разпадането на радиоактивни елементи, и за нейното приложение в медицинската практика.
тавтология - само ед. Спец. Буквално или смислово повторение на думи в речта. // прил. тавтологичен, тавтологична, тавтологично, мн. тавтологич...
тетралогия - мн. тетралогии, ж. Това, което е от четири части (обикн. книга, филм). Тетралогията на Димитър Талев.
уранология - само ед. Астрология.
фактология - само ед. 1. Описание на факти, опора на фактически материал; документалност. 2. Фактите в едно описание, като цяло.
психология - само ед. Спец. 1. Наука, която изучава закономерностите на психическата дейност, както и учебен предмет по тази наука. 2. Съвкупно...
сексология - само ед. Наука за половете и половите отношения и прояви.
социология - само ед. Обща теоретична наука за структурата на обществото и законите на неговото развитие.
технология - мн. технологии, ж. 1. Система от последователни процеси, чрез които от суровия материал се получава готов продукт. Прилагаме разли...
физиология - само ед. 1. Спец. Наука за функциите на живия организъм. 2. Съвкупност от жизнените процеси и законите, които управляват тяхното п...
хидрология - само ед. Спец. Наука за движението и разпространението на водата над и под земята и в атмосферата.
хронология - само ед. 1. Изброяване на събитията в тяхната последователност по време. Правя хронология. 2. Последователност от събития във врем...
актинология - (по актино- + -логия)Физ. Дял от физиката, който изучава различните излъчвания.
ампелология - (по гр. ampelos 'лоза' + -логия)Бот. Наука за лозите; лозарство.
арахнология - (по гр. arachne 'паяк' + -логия)Зоол. Дял от зоологията, изучаващ паяците и паякообразните.
балнеология - Дял от медицината, в който се изучават минералните води и лечебната кал в връзка с приложението им при лекуване.
глациология - (нем. Glaziologie по лат. glacies 'лед' + -логия)Дял от хидрогеологията, изследващ явленията, свързани със снеговете и л...
вирусология - само ед. Спец.Дял от микробиогията, в който се изучават вирусите.
венерология - (нлат. venerologia по лат. Venus, -eris 'богиня на любовта' + -логия)Мед. Дял от медицината, който изследва и лекува вен...
гинекология - само ед.1. Спец. Дял от медицината, който се занимава с женската полова система, с нейните заболявания и лекуването им.2. Болнично...
страници: 1 2 3 4 5 6
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: