Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

bio - Намерени са 39 думи от търсенето
био- - (по гр. bios 'живот')Първа съставна част на гръцки думи със значение 'отнасящ се до живота или жизнените процеси�...
абиоза - (лат. abiosis по а- + гр. bios 'живот')Мед. Вродена слабост на орган или система.
Албион - (англ. Albion от лат. Albion)Старо име на Англия.
биолог - мн. биолози, м.Специалист по биология.
биотип - (по био- + гр. typos 'вид')Биол. Съвкупност от индивиди със сходни наследствени заложби.
биограф - мн. биографи, м.Съставител на биография; животописец.
бионика - само ед. Спец. Наука за инженерните задачи при анализа на органичния свят.
биомаса - (по био- + лат. massa 'късче')Биохим. Количество живо вещество на единица повърхност или в единица обем вода.
биопсия - (нлат. biopsia по био- + гр. opsis 'виждане')Биол. Изрязване на малки части от жив организъм за микроскопско изследване.
анабиоза - само ед.Спец. Състояние на организма, при което видимите жизнени процеси са забавени или спрени поради неблагоприятни външни услов...
биосфера - (по био- + сфера)Биогеол. Областта на земното кълбо, където има живот.
биология - само ед.Наука за закономерностите в развитието на органичния свят.// прил. биологичен, биологична, биологично, мн. биологични. Био...
биоритми - само мн.Спец. Циклични колебания на интензитета и характера на биологичните процеси и явления в живия организъм.
биотомия - (по био- + гр. tome 'рязане')Мед. Разрязване на жив организъм с научна цел.
биохимия - (по био- + химия)Наука за химическия състав на живите организми и извършващите се в тях химични процеси.
симбиоза - само ед. Спец. В биологията — взаимноизгодно съжителство на два различни организъма. // прил. симбиозен, симбиозна, симбиозно, мн....
аеробиоза - (лат. aerobiosis по аеро- + гр. biosis 'средство за живот')Биол. Живот за сметка на атмосферния кислород.
биография - мн. биографии, ж.Описание на живота и дейността на някое лице; животопис.// прил. биографичен, биографична, биографично, мн. биогр...
биогенеза - и биогенезис (по био-+ rp. genesis 'произход') Биол.1. Постепенното развитие на живота.2. Преминаването на зародиша през...
биофизика - (по био- + физика)Дял от приложната физика, изучаващ физичните закономерности в биологичните явления.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: