Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

akц - Намерени са 28 думи от търсенето
акциз - мн. акцизи, (два) акциза.Коствен данък върху потребителски стоки.// прил. акцизен, акцизна, акцизно, мн. акцизни.
акция - мн. акции.Ценна книга за внесен дял в капитала на акционерно дружество, която дава определени права на вносителя.
акцес - (лат. accessus)Пристъп на болест; припадък.
акцент - мн. акценти, (два) акцента.1. В езикознаниието - ударение.2. Особености в произношението, свойствени на говорещия, които са отклон...
акцепт - (нем. Akzept по лат. acceptor 'получен, приет')Фин.1. Съгласие за сключване на договор при определени от другата страна ...
реакция - мн. реакции, ж. 1. Действие, което е отговор на външно дразнение, предизвикано е отвън; реагиране. Човек с бързи реакции. 2. Обикн...
фракция - мн. фракции, ж. Група единомишле-ници, обособена в рамките на по-голямо политическо обединение — партия, обществена организация, п...
акционер - мн. акционери.Притежател на акции, участник с акции.// прил. акционерен, акционерна, акционерно, мн. акционерни.
атракция - мн. атракции.Ефектен номер, обикн. в зиркова програма, който привлича вниманието на публиката.// прил. атракционен.
акцептор - (лат. acceptor 'приемател')Хим. Вещество, което присъединява към себе си атом водород.// Прил. акцепторен.
редакция - мн. редакции, ж. 1.Само ед. Подготовка на текст за печат. Изданието ще се осъществи под редакцията на известен професор. 2. Всеки ...
атракцион - мн. атракциони, (два) атракциона.Съоръжение за развлечение в открити места за разходка и почивка.
акцептант - (нем. Akzeptant по лат. acceptans, -antis 'приемащ')Банк. Лице, което се задължава да изплати полица.
акцесорен - (нлат. accessorius) Книж.1. Добавъчен, допълнителен.2. Второстепенен, случаен.
акцентирам - акцентираш.Акцентувам.
акцентувам - акцентуваш.Подчертавам, изтъквам на преден план; обръщам особено внимание.
абстракция - (лат. abstractio 'отделяне') Филос.1. Мислено отделяне на съществените признаци на предмет или явление чрез изоставяне н...
акцесионен - (по лат. accessio 'прибавка')Юр. За договор, списък и др. - който се прибавя към друг, по-раншен.
акцидентен - (по лат. accidens, -entis 'случващ се')Книж. Случаен, несъществен.
екстракция - само ед. Спец. 1. В химията — извличане на определени съставки от твърди или течни вещества. 2. В медицината — изваждане, изтеглян...
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: