Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

графия - Намерени са 48 думи от търсенето
полиграфия - само ед. Технически отрасъл за книгопечатане и размножаване на печатни произведения. // прил. полиграфичен, полиграфична, полиграф...
топография - само ед. 1. Спец. Дял от геодезията, който се занимава със заснимане и измерване на земната повърхност и представянето - върху кар...
типография - само ед. 1. Отпечатване на текстове, книги. 2. Остар. Предприятие за отпечатване на текстове, книги; печатаща. // прил. типографск...
фотография - мн. фотографии, ж. 1. Само ед. Отразяване на образи, фигури и др. върху светлочувствителна лента, хартия и др. и закрепване на тов...
археография - (по архео- + гр. grapho 'пиша')Спомагателна историческа дисциплина, която се занимава със събиране, описване и издаване ...
иконография - само ед. 1. Система от правила в изобразителното изкуство за изобразяване на лица и сюжетни сцени в даден тип култура. 2. Метод в ...
картография - само ед. 1. Наука за методите за съставяне на географски карти. 2. Изработване на географски карти.
петрография - само ед. Спец. Дял от геологията, който изучава състава, строежа, произхода, разпространението и формата на скалите. // прил. петр...
палеография - само ед. Историко-филологическа наука, която се занимава с изучаване на древни ръкописи и тяхното писмо.
пиктография - само ед. Най-древният начин на писане чрез използване на пиктограми.
порнография - мн. порнографии, ж. 1. Само ед. В литературата, печата, изкуството — грубо натуралистично изобразяване на половия живот. 2. Обикн....
сценография - само ед. Художествено оформление на спектакъл чрез декори, костюми, техника.
стенография - само ед. Вид писмо със специални съкращения за бързо записване, обикн. на устна реч; бързопис, скоропис. // прил. стенографски, ст...
уранография - само ед. Описание на небесните тела.
хореография - само ед. 1. Танцово изкуство. 2. Поставяне на танц на сцена. // прил. хореографски, хореографска, хореографско, мн. хореографски.
цинкография - само ед. Приготвяне на цинкови клишета за печат по фотомеханичен начин.
библиография - мн. библиографии.1. Наука за систематизация и описание на печатни издания и ръкописи.2. Самата систематизация и описът на печатни ...
биогеография - (по био- + география)Наука за географското разпространение и разпределение на животинските и растителните видове.// Прил. биогеогр...
зоогеография - само ед. Дял от биогеографията, който изучава разпределението на дивите животни по земята.
кардиография - само ед. Записване на ударите на сърцето с помощта на уред.
страници: 1 2 3
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: