Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

антроп - Намерени са 24 думи от търсенето
антропо- - (гр. anthropo-)Първа съставна част на сложни думи със значение 'отнасящ се до човека, човеко-', напр. антропология.
мизантроп - мн. мизантропи, м. Човек, който проявява мизантропия. // прил. мизантропски, мизантропска, мизантропско, мн. мизантропски.
филантроп - мн. филантропи, м. Човек, който обича хората и им помага; човеколюбец.
антрополог - мн. антрополози.Специалист по антропология.
антропоген - (по антропо- + гр. genos 'род')Геол. Съвременният, Четвъртичен, период от геологическата история на Земята.
антропоиди - (по антропо- + -оид)Зоол. Човекоподобни маймуни - шимпанзе, горила, орангутан, гибон.
мизантропия - само ед. Омраза, ненавист към хората или отчуждаване от тях; човекомразие.
мизантропка - мн. мизантропки, ж. Жена мизантроп.
питекантроп - мн. питекантропи, м. Най-старият изкопаем първобитен човек, свързващо звено между маймуните и човека.
филантропия - само ед. Любов към човека и към човечеството, изразявана и под формата на благотворителност. // прил. филантропичен, филантропична...
антропология - само ед. Наука за биологичната природа на човека.//прил. антопологичен, антопологична, антопологично, мн. антопологичи.
антропонимия - (по антропо- + гр. onymos 'име') Език.1. Наука за собствените лични и фамилни имена.2. Сбор от личните и фамилни имена н...
антропософия - (нем. Anthroposophie по антропо- + гр. sophia 'мъдрост')Филос. Религиозно мистично учение, разновидност на теософията, с...
антропофагия - (по антропо- + -фагия)Човекоядство, канибализъм.
антропофобия - (по антропо- + -фобия)Мед. Болезнено чувство на страх от хората.
антропогенеза - (нлат. anthropogenesis по антропо- + генеза) Антроп.1. Процесът на възникване и развитие на човека.2. Дял от антропологията, който...
антропография - (по антропо- + -графия)Антроп.1. Дял от антропологията, който описва разновидностите на човечеството и географското им разпределен...
антропометрия - (по антропо- + -метрия)Дял от антропологията, който се занимава с измерването на човешкото тяло за научни и практически цели.// Пр...
антропоморфен - (фр. anthropomorphe от гр. anthropomorphos по антропо- + morphe 'вид, образ')Книж. Човекоподобен, човекообразен.
антропотеизъм - (но антропо- + гр. theos 'бог') Рел.1. Обоготворяване на човека.2. Представяне на бога в човешки образ.
страници: 1 2
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: